digital

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

نكات و تعاریف ثبت شركت‌های تضامنی

ثبت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نامی مخصوص جهت انجام امور تجارتی بین افراد با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. مدیر یا مدیران این شرکت باید با اتفاق ‌نظر تمام شرکای شرکت انتخاب شوند. مدیریت شرکت تضامنی می تواند بر عهده ی یکی از شرکا یا شخصی غیر از شرکا باشد. در صورتی که مدیر شرکت تضامنی از بین شرکا باشد عزل او بر اساس شرایط قید شده در اساسنامه و اتفاق آرای شرکا خواهد بود و در صورتی که از خارج انتخاب شده باشد با تصمیم شرکا عزل خواهد شد. چنانچه عزل مدیری بدون دلیل موجه صورت گرفته باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت مذکور خواهد داشت. قابل ذکر است که مدیر مندرج در اساسنامه قابل عزل نیست و حق استعفا نیز ندارد و این امر فقط با توافق کلیه شرکای شرکت تضامنی امکان پذیر می باشد.

قلمرو محدودیت اختیارات مدیر شرکت تضامنی در ثبت شرکت تضامنی

مدیر شركت تضامنی طبق قانون تجارت در حکم وکیل شرکت است و برای متعهد کردن شركت در برابر اشخاص ثالث باید با نام شركت و در محدوده اختیاراتی که دارد تصمیم اتخاذ نموده و اقدام نماید و اگر غیر از این عمل نماید شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود. شرکا می ‌توانند در اساسنامه‌ ی شرکت، حدود اختیارات مدیر را مشخص کنند.

در ذیل به دو نوع از اختیارات مدیر شرکت تضامنی اشاره شده است:

    محدودیت در تقسیم سود تا جبران ضررهای وارده شركت (ماده ۱۳۲ ق.ت): در صورتی که ضرری به شرکت وارد شده باشد تا زمان جبران خسارت مدیر حق ندارد سود حاصله را تقسیم نماید.
    محدودیت انجام فعالیت های تجارتی (ماده ۱۳۴ ق.ت): مدیر یا شریک شرکت تضامنی نمی ‌تواند بدون رضایت سایر شرکا در تجارتی همانند تجارت شرکت تضامنی فعالیت نماید.

مسئولیت مدنی مدیر شركت شرکت تضامنی در ثبت شرکت تضامنی

مدیر شرکت تضامنی در مقابل اعضای شرکت و اشخاص ثالث دارای مسئولیت‌هایی جداگانه می باشد. مسئولیت مدیر در برابر اعضای شرکت بدین گونه می باشد که هرگاه خسارتی به شرکت وارد شود، که مدیر مسبب آن محسوب گردد، وی مسئول خواهد بود و شرکت حق دارد خسارت وارده را از مدیر مطالبه کند همچنین مدیر شرکت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث شرکت متعهد بوده و در صورت تخلف در اجرای تعهدات، اشخاص طرف معامله، می ‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و تقاضای ورشکستگی شرکت را نمایند.
موارد انحلال شرکت تضامنی

    شركت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد.
    شركت برای مدتی معین تشكیل شده و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورت جلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شركتها نشده باشد.
    در صورتی كه ورشكست شده باشد.
    در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت تضامنی
    در صورت رضایت تمام شركا
    در صورتی كه یکی از شركا بنا به دلایلی از محكمه درخواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه دانسته و حكم به انحلال شركت بدهد.
    در صورتی كه یکی از شركا ورشكست شود و سهم او در شركت از منافع كافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شركت را نمایند و این امر در صورتی امکان پذیر می باشد که شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شركت رسانده باشند.
    در صورتی كه یکی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشند.
    در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا و قید این امر در اساسنامه

ویژگی‌های شركت‌های اشخاص در ثبت شرکت تضامنی

محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه آنها بابت قاعده کار مشارکت هر شخص از نسبت سرمایه و دارایی خود باید از سود بهره مند شده و به همان اندازه بار زیان را قبول کند. جدا از آثار حقوقی ناشی از جرم و پیامدهای ناشی از قواعد مسئولیت مدنی بجز وجود نقص یک مقرره قانونی یا بندی از قرارداد قاعده بالا همه حالتها برای روابط مالی شرکا حکومت دارد . علاوه بر این اصل مهم دیگری که با مسئولیت اشخاص و میزان آن ارتباط زیادی دارد عبارت از شخصیت حقوقی می باشد. در حقیقت حکم مسئولیت هر شریک به اندازه سرمایه یا عمل خود ، اثری از آثار شناسایی شخصیت حقوقی شمار می آید . با پذیرش نهادی نام شخصیت حقوقی مسئولیتها و تعهدات شخص حقوقی تنها متوجه خود آن شخص بوده و اعضا از تعرض بستانکاران شخص مزبور مصون هستند . تعریف مسئولیت برای شرکتهای تضامنی و نسبی نحوی از اصل گفته شده بالا و اثر آن عدول نموده است . چرا که اولا حدود مسئولیت شرکا از میزان سرمایه آنها فراتر می رود و ثانیا شرکا در صورت ناتوانی شرکتهای مزبور از پرداخت دیون خود محکوم ادای بدهکاریهای شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید .

ممکن است استدلال شود که تا هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است بستانکاران حق مراجعه شرکا و دست اندازی اموال شخصی آنها را ندارند، و تنها پس از انحلال و تصفیه کامل امور شرکت و کافی نبودن دارایی آن جهت پرداخت دیونش بستانکاران اجازه استناد مسئولیت شخصی شرکا را خواهند داشت . شخص حقوقی همانند شخص حقیقی خود شخصا مسئول پرداخت دیون و انجام تعهدات خود تحت هر شرایطی شمار می رود. بار نمودن مسئولیت شخص حقوقی بر شرکا حتی پس از انحلال شخصیت آن حکمی خلاف قاعده و نیز استثنا یی بر حکم منعکس ماده ۵۸۸ قانون تجارت است . شرکتهای تضامنی بدهیکاریها و تعهدات اعضا متوجه خود آنها بوده و بستانکاران یا اشخاص ذی نفع از مراجعه شرکا شرکت و هر گونه اقدامی حقوقی نسبت به دارایی شخصی آنها ممنوع می باشد. بر اساس ماده ۱۲۴ قانون تجارت همین معنا بدست می آید که مطابق آن : “زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده باشد مطالبه قروض آن باید از خود شرکت عمل آید.”

لکن بخش دوم آن ماده بنحوی عدول از قاعده مورد بحث محسوب می شود که طبق آن “پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود از هر یک از شرکا که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند…”

بخش دوم ماده ۱۲۴ قانون تجارت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکا را بدین گونه روشن می سازد: هیچ یک از شرکا نمی تواند استناد به اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از پرداخت قروض شرکت امتناع ورزد . مسئولیت هر یک از شرکا پرداخت قروض شرکت نسبت به سرمایه ای خواهد بود که شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .
تشکیل و ثبت شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید شرکت نامه ای تنظیم و امضاء کنند که قرارداد تشکیل شرکت می باشد و در آن حدود,مشارکت, وظایف, اختیارات و حقوق هر یک از آنها به علاوه نام شرکت تضامنی، نوع، موضوع، مرکز اصلی، نشانی کامل شرکت و همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی ، نحوه تقسیم سود و زیان و فسخ شرکت و… قید شده باشد. طبق ماده ۴۷ قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد در غیر اینصورت طبق ماده ۴۸ همان قانون, سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت ها صورت میگیرد که ثبت شرکت کریمخان در این راستا می تواند به متقاضیان خدمات لازم را ارائه دهد. مفاد اساسنامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و سپس برای اطلاع عموم آگهی می شود. البته شرکای شرکت تضامنی می توانند از قبل شرکت نامه را در یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند که در این صورت شرکت مجبور خواهد شد در هر دوی آنها حق الثبت پرداخت نماید. طبق ماده ۱ آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال ۱۳۱۱ شرکت های تجارتی در محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی قرار دارد تشکیل می شوند و ثبت آنها باید به موجب شرکت نامه رسمی انجام پذیرد. به موجب ماده ۲ آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی ثبت شرکت های تضامنی در تهران باید در اداره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ای برای این آیین نامه وجود دارد که بر اساس آن در نقاطی که اداره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نباشد در محکمه ابتدایی یا صلحیه انجام می گیرد.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

    کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره
    گواهی عدم سوء پیشینه
    اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
    تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
    اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد
    دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
    دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
    دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
    دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
    دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

نقش و اهمیت شخصیت شرکا در شرکت تضامنی

شخصیت شرکا در شرکتهای تضامنی کارکرد تعیین کننده ای دارد. اعتبار شخصی شرکا رابطه مستقیمی با نامحدود بودن مسئولیت شرکا دارد و زمانی که سرمایه شرکت ها معیار می باشد شخصیت شرکا اولویت نمی یابد. به همین علت در تشکیل شرکتهای تضامنی و نسبی بر سرمایه و لزوم دقت در تامین آن توجه کمتری شده است. ضرورت قید نام یک یا چند شریک در کنار نام شرکت تضامنی نشانه روشنی بر اهمیت جایگاه شخصی شرکا می باشد. به همین سبب قانون گذار در پذیرش شرکای جدید در این شرکت ها به خصوصیات شرکا و اعتبار شخصی آنها که به عنوان منبع اصلی جلب اعتماد اشخاص ثالث به دادو ستد با شرکتهای تضامنی محسوب می شود تاکید می نماید.
نام شرکت تضامنی قبل از ثبت شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی نیازمند یک نام مخصوص هستند که معرف مسئولیت شرکا و نوع شرکت باشد. در نام شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود همچنین طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت باید بعد از نام شریک یا شرکایی که در نام شرکت ذکر شده است، عبارتی از قبیل “و شرکا ” یا “و برادران” قید شود. ذکر نام شرکا از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند.

منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا

در شرکت های تضامنی هر یک از شرکا فقط با رضایت تمام شرکا می تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. حکم درج شده در ماده ۱۲۳ قانون تجارت بوده و توافق یا ترتیب عکس آن مورد تصور نیست. قابل ذکر است که کاربرد کلماتی نظیر هیچ یک، نمی تواند، مگر به رضایت تمام شرکا، امکان هر معنی دیگر از حکم ماده فوق را از بین می برد. دلیل دیگری که موجب امری دانستن اصل منع واگذاری سهم به دیگری می شود، این می باشد که اگر اراده قانون گذار غیر از این بود،مانند دیگر موارد با قید، مانند مگر آن که اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد، غیر امری بودن حکم را به گونه ای به نمایش می گذاشت . با وجود عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا در شرکت های تضامنی حتی به روش جبری می توان آمره بودن منع ذکر شده را نشان داد به این علت که حتی با مرگ شریک نیز، سهم او به ورثه او انتقال پیدا نمی کند، جز این که دیگر شرکا و قائم مقام قانونی شخص فوت شده، به آن رضایت خود را اعلام کنند.

ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت

در صورتی که طلبکاران شخصی شرکا نتوانند طلب خود را از دارایی های مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد می توانند انحلال شرکت را درخواست نمایند . این امر در صورتی امکان پذیر است که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانده باشند که در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند تا زمانی که حکم نهایی انحلال صادر نشده با ادای طلب طلبکاران مزبور به میزان دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

شما میتوانید بعد جمع آوری مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی پس از مراجعه به ثبت کریم خان نسبت به ثبت شرکت مذکور اقدامات لازم را بعمل آورده بعلاوه در زمینه مشاوره جهت ثبت شرکت های تضامنی از ما کمک بگیرید.

ثبت شرکت کریم خان در زمینه مشاوره جهت ثبت شرکت های تضامنی بهترین خدمات را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه می دهد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  راهنمای ثبت شرکت در خارج از کشور

  برخی از افراد ممکن است تصمیم داشته باشند نسبت به ثبت شرکت در خارج از کشور اقدام نمایند ، تیم تخصصی کریم خان با بهره گیری از وکلای زبده و مشاورین با تجربه توانسته است این امکان را برای همگان فراهم نماید.با رونق یافتن تجارت بین الملل ، کشور ها به طور روز افزون به داد و ستد و مراودات پولی پرداخته و فعالیت های تجاری در سراسر جهان جهش قابل توجهی پیدا کرده است ، در پی این جهش سازمان ها علاقمند به سرمایه گذاری در کشورهای مختلف شده اند و همین امر سبب گسترش مبادلات بین المللی گردیده است.

  امروزه، اکثر بازرگانان بین المللی و صاحبان مشاغل بزرگ به سمت و سوی ثبت شرکت در خارج از کشور سوق یافته اند اما باید این نکته را در نظر گرفت که ثبت شرکت در خارج از کشور بدون وجود شناخت عمیق از کشور مقصد ممکن است مدیران شرکت ها را به چالش وادارد.

  در این راستا ، به منظور انجام فعالیتهای تجاری سازماندهی شده و سیستماتیک ، اولین قدم ، کسب اطلاعات کافی از چگونگی سرمایه گذاری در کشور مقصد است.

  معمولا شرکت ها با انگیزه های خاصی وارد بازارهای خارجی می شوند.در این حالت قبل از هر چیز نسبت به برگزیدن بازارهایی که فاصله فرهنگی و اقتصادی کمی نسبت به بازارهای آن ها داشته باشند اقدام نموده و طبیعتا بازار هایی را که با آن ها غریبه هستند را گزینش نمی کنند.

  یکی از راه حل های مهاجرت به دیگر کشورها ثبت شرکت در کشور خارجی مورد نظر است.پاره ای از اوقات جهت مهاجرت به یک کشور دیگر می بایست در کشور مورد نظر سرمایه گذاری نمایید اما ممکن است با هزینه بسیار پایین تر و صرف زمان کمتر از طریق ثبت شرکت بتوانید برای خود و اعضای خانواده خود اقامت یک کشور را اخذ نمائید.

  به دلیل تحریم ها علیه کشورمان مردم روز به روز به مهاجرت بیشتر علاقمند می شوند که البته در این راستا سوءاستفاده برخی افراد سود جو نیز زیاد شده است.بنابراین در صورتی که تحقیقات لازم را به عمل نیاورده باشیم و اطلاعات کافی در باره کشور مورد نظر خود و قوانین آن نداشته باشیم قطعا هم سرمایه و هم زمان خود را از دست داده ایم پس مشورت با مشاوران صادق و متعهد از مهمترین و تاثیر گذارترین موارد در رسیدن به موفقیت می باشد.ثبت شرکت کریم خان در این باره به شما مشاوره های کامل و کارآمدی خواهد داد.

  ثبت شرکت بین المللی دارای مزایای بسیار زیادی است که هر کس می تواند با توجه به ضوابط موجود ، شرایط مورد نظر را به نفع خود برگزیند ، در ادامه شرکت ثبت کریمخان به برشمردن مزایای ثبت شرکت در خارج از کشور می پردازد.
  مزایای ثبت شرکت در خارج از کشور عبارتند از:

      اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت
      افتتاح حساب بانکی بین المللی
      دور زدن تحریم های موجود
      ورود به بازارهای بین المللی و تولید انبوه و حجم بالای محصولاتی
      دستیابی به هم افزایی
      مدیریت بهتر منابع و نیروی انسانی
      استفاده از معافیت های مالیاتی و سایر مشوق های صادراتی

   
  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در خارج از کشور:

      ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری
      تکمیل فرم مخصوص جهت ثبت شرکت بین المللی با ترجمه انگلیسی
      ارائه روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی و حقیقی
      درخواست کتبی و ارائه آن به اداره ثبت علایم تجاری با درج نام های کشورهای مورد نظر
      در صورت مراجعه وکیل و انجام امور اداری بواسطه وی، ارائه وکالت نامه دادگستری ضرورت دارد.
      ارائه مدارک هویتی از قبیل کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان حق امضای شرکت
      ارائه اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و کپی آن به منظور ثبت در پرونده
      پرداخت هزینه‎ها‏ی ثبت که توسط اداره ثبت شرکت های بین‎المللی در کشور میزبان صورت می‏گیرد و ارائه رسید بانکی
      تهیه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت که به وسیله مدیران و صاحبان حق امضا و با مهر شرکت امضا شده باشد.

   
  نحوه ثبت شرکت در خارج از کشور از سوی اداره مربوطه:

      ثبت کلیه تصمیمات تلفیقی و اختلافی، صورتجلسات، تغییرات، مشاوره تخصصی و رفع نقایص ماهوی آن
      ایجاد دفاتر مجازی و اعمال روش‎ها‏ی معافیت مالیاتی در تمامی مناطق آزاد تجاری بویژه در جزیره کیش
      رتبه بندی و تعیین صلاحیت وزارت کار (انجمن صنفی کارفرمایان ) برای تمامی شرکتهای خدماتی
      مشاوره کسب جواز تاسیس، تکمیل پرسشنامه، موافقت اصولی و نوشتار انواع طرح‎ها‏ی توجیهی
      ثبت تمامی شرکت‎ها‏ی خارجی، دریافت ویزا کارت و افتتاح حساب در کشورهای متبوع
      ثبت شرکتهای بین المللی به همراه ثبت تمامی علائم و اسامی تجاری فارسی و لاتین
      نقل و انتقال سهام در شرکت‎ها‏ی سهامی خاص بدون نیاز به حضور در اداره مالیات
      جابجایی شرکا و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکتها
      عضویت و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک برای کلیه شرکت‎ها‏ی کامپیوتری
      مشاوره رتبه بندی پیمانکاران از سازمان برنامه و بودجه و تمامی ادارات مربوطه
      ارائه خدمات مربوط به مشارکت داخلی، خارجی، جوینت ونچر و کنسرسیوم
      رفع اختلافات میانشرکاء بوسیله کارشناسان و متخصصان
      ثبت طرح و مالکیت صنعتی و مالکیت فکری و معنوی
      انحلال کلیه شرکت‎ها‏ و مشاوره مالیاتی و امور تصفیه
      ثبت شرکت‎ها‏ی که دارای مدیران ایرانی هستند
      ثبت اختراع، ابتکار، نوآوری و کپی رایت
      ثبت شرکت‎ها‏ی کار آفرینی و تعاونی
      افزایش سرمایه بدون واریزی بانکی
      صدور نمایندگی خارجی و ثبت آن

   

  برخی از افراد به دلایل متفاوت ناگزیر به ثبت شرکت در خارج از کشور می شوند اگر می خواهید این امر در کوتاهترین مدت زمان انجام گیرد مراجعه به ثبت کریم خان می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد.

  شما شایسته بهترین خدمات هستید
  با تشکر از حسن انتخاب شما
  تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  تعریف ثبت شرکت دانش بنیان:

  ثبت شرکت کریم خان تمامی امکانات جهت ثبت شرکت دانش بنیان در اختیار شما قرار می دهد. شرکت دانش بنیان شرکتی است که بر پایه علم، تحقیقات و نوآوری و ایجاد کار آفرینی تشکیل می شود و فعالیت های خود را در اجرایی کردن و تولید یک یا چند اختراع متمرکز می کند. به بیان دیگر شركت دانش بنیان به شركتی گفته می شود كه ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی بوده و یا از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی كه سهام دانشگاه كمتر از ۵۰ درصد باشد شركت دانش بنیان خصوصی محسوب می شود و در غیر اینصورت شركت دانش بنیان دولتی است.

  دانشگاه ها و مراکز پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس شرکت های دانش بنیان در آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه خود در هیات علمی می توانند اقدام به ثبت شرکت های دانش بنیان نمایند. ثبت و تاسیس شرکت دانش بنیان با نظر هیئت علمی دانشگاه و تایید آن صورت می گیرد و در برخی از موارد نیز خود دانشگاه یا واحد پژوهشی می تواند با داشتن ایده ی مناسب ثبت شرکت دانش بنیان را به هیئت علمی پیشنهاد دهد .
  شاخص های مهم جهت ثبت شرکت دانش بنیان:

  شاخص های تشخیص برای ثبت شرکت های دانش بنیان،به دو صورت شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرکت های متقاضی جهت ثبت شرکت دانش بنیان باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند.

  الف- شاخص های عمومی:

  لازم است که دو سوم از اعضای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند.

  ۱- دارای مدرک کارشناسی باشند.
  ۲- سه سال سابقه فعالیت کاری در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
  ۳- حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت داشته باشند.
  ۴- بیش از نیمی از درآمد شرکت در سال گذشته از فروش فناوری،کالا و یا خدمات شرکت دانش بنیان باشد.لازم به ذکر است که شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند و دارای بازار مطمئن باشند،از رعایت این بند مستثنی هستند.
  ۵- حداقل ۶ ماه سابقه برای حداقل ۳ نفر از کارکنان تمام وقت شرکت پرداخت شده باشد و هیچ گونه بد عهدی ، سوء سابقه و تخلفی در انجام تعهدات شرکت وجود نداشته باشد.

  ب-شاخص های اختصاصی:

  ۱- تولید کننده کالاهای دانش بنیان باشد.
  ۲- با استفاده از تحقیق و توسعه به نهادینه سازی و بومی سازی دانش فنی مربوطه پرداخته باشد.
  ۳- گواهینامه انطباق با استاندارد و تاییدیه های دیگر را دریافت کرده باشد .
  ۴- حداقل ۳۰ درصد از کارکنان تمام وقت شرکت دانش بنیان باید دارای مدرک حداقل کارشناسی باشند .
  ۵- حداقل ۷ درصد از درآمد فروش سالیانه صرف تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان شود .
  ۶- هر دو سال یکبار کالای دانش بنیان جدید عرضه شده و یا کالای دانش بنیان قبلی ارتقا داده شود .

   

  دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی به صورت های زیر می توانند در شركت های دانش بنیان سهامدار باشند:

  ۱- به دلیل اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی حداقل ۵ درصد از سهام شركت دانش بنیان به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود.
  ۲- با استفاده از یافته های دانشگاه یا واحد پژوهشی انجام می گیرد،‌ بدین صورت بخشی از سهام شركت با توافق سهامداران به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود.
  ۳- به دلیل سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه بخشی از سهام شركت دانش بنیان متناسب با میزان سرمایه گذاری به نام دانشگاه است.
  ۴- به دلیل خدمات دیگری كه دانشگاه به شركت دانش بنیان ارائه می دهد بخشی از سهام آن متناسب با میزان خدمات به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود.
  ۵- اگر شركت دانش بنیان از نوع دولتی باشد بدون اینکه خدماتی ارائه دهد حداقل ۵۰ درصد از سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود.
  ۶- هر دانشگاه می تواند در سال نخست یک شرکت اصلی ثبت نموده و راه اندازی کند.
  ۷- ایجاد شرکت دانش بنیان با مشارکت شهرداری یا دانشگاه های همان منطقه در اولویت می باشد.
  چند تبصره مهم در خصوص سهامداری در شرکت های دانش بنیان:

      شركت دانش بنیان شرایطی مستقل از تشكیلات دانشگاه و واحد پژوهشی دارد و دانشگاه به میزان سهامی كه در شركت دانش بنیان دارد در مدیریت آن مؤثر بوده و در سود و زیان آن شریک می باشد. سازمان های حقوقی دیگر اعم از خصوصی و دولتی خارج از دانشگاه نیز می توانند متناسب با میزان سرمایه گذاری خود سهامدار شركت دانش بنیان باشند.
      در صورتی که بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت های دانش بنیان از شرکت های دولتی باشد باید توسط هیئت مدیره به تصویب برسد.رییس و معاونین دانشگاه و واحد پژوهشی تا زمانی که دارای سمت و مسئولیتی می باشند نمی توانند سمتی در هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان داشته باشند و سهامدار شركت های دانش بنیان شوند.
      در شركت های دانش بنیان خصوصی سهام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها متناسب با میزان سرمایه گذاری واقعی كه در شركت دارند و به اندازه وقت گذاری و نوع فعالیت آن ها در شركت یا میزان مشاركت در مالكیت فكری موضوعی كه در شركت دانش بنیان استفاده می شود می باشد.
      زمانی که اعضای هیات علمی دانشگاه صد در صد مالک شرکت می باشند، برای ایجاد شرکت های دانش بنیان تایید عضویت علمی متقاضیان کافی است و نیازی به تصویب دانشگاه نیست.

  جهت ارائه درخواست ثبت شرکت دانش بنیان ابتدا باید وارد سامانه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان شد . این سامانه برای سنجش و تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان بوسیله کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها راه اندازی شده است. در صورتی که کارشناسان این حوزه صلاحیت یک شرکت دانش بنیان را تایید نمایند شرکت می تواند فرآیند ثبتی خود را ادامه داده و از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کند.

  جهت دریافت تأییدیه دانش بنیان بودن شرکت باید ابتدا به سامانه ارزیابی مراجعه نموده و همه ی قوانین و آئین نامه های موجود در سایت را مطالعه کرد. سپس باید اطلاعات درخواستی را وارد نموده و مدارک مورد نیاز را اسکن و در سایت آپلود کرد.
  مدارک لازم اسکن شده جهت تکمیل اطلاعات شرکت دانش بنیان :

      مجوز تاسیس
      مجوز بهره برداری
      اساسنامه
      گواهینامه ثبت اختراع تایید شده
      تصویر آگهی تاسیس درج شده در روزنامه رسمی
      گواهی سوابق مدیریت در صورت وجود
      آخرین لیست بیمه و حقوق و مزایا
      تصویر آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی در صورت موجود بودن
      تراز های مالی سال قبل
      آخرین اظهارنامه مالیاتی
      استانداردهای داخلی و خارجی
      در صورت موجود نبودن استاندارد تاییدیه مراجع ذی صلاح
      تاییدیه مراکز رشد ویا پارک های علم و فن آوری برای برنامه های تولید و یا طراحی کالاها و محصولات دانش بنیان
      مستنداتی دال بر وجود بازار مصرف و یا اعلام نیاز برخی از مصرف کنندگان به همراه عقد قرارداد

   
  نحوه ارسال تقاضای تأییدیه شرکت دانش بنیان :

  با تهیه و تکمیل مدارکی که در بالا به آن ها اشاره نمودیم باید در خواستی بر مبنای دریافت تاییدیه دانش بنیان بودن شرکت برای کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان ارسال شود . این درخواست به همراه یک سری از کپی های مدارک شرکت توسط دبیر کارگروه به یکی از کارگزاری های تایید شده ارجاع داده می شود تا این کارگزاری با توجه به دستورالعمل های کارگروه ارزیابی و با استناد به آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان درخواست را بررسی نموده و رأی خود را از طریق سامانه به دبیر خانه ارجاع کند . در صورت موافقت کارگزار تاییدیه دانش بنیان بودن شرکت اعلام می شود و با دریافت این تاییدیه شرکت متقاضی تا دو سال به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته می شود. شرکت دانش بنیان موظف است در این مدت فرآیند رتبه بندی خود را با توجه به معیارها و فرآیند های رتبه بندی انجام دهد .
  مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان:

      کپی شناسنامه همه ی اعضای هیئت مدیره
      کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره
      گواهی عدم سوء پیشینه همه ی اعضای هیئت مدیره
      کپی مدارک تحصیلی همه ی اعضای شرکت
      دو نسخه اظهارنامه شرکت
      دو نسخه اساسنامه شرکت
      دو نسخه شرکتنامه شرکت
      کپی مجوزهای لازم و مرتبط با فعالیت شرکت دانش بنیان
      کپی روزنامه رسمی شرکت به همراه آخرین تغییرات
      آخرین لیست بیمه شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد ، حقوق و مزایا
      کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده برای سازمان امور مالیاتی
      رزومه شرکت

  ثبت شرکت کریمخان در کلیه امور ثبتی همراه و راهنمای شما خواهد بود .

  ثبت شرکت کریم خان این امکان را برای شما فراهم آورده است تا به کمک کارشناسان با تجربه و متخصص و وکلای مجرب و متعهد در کمترین زمان ممکن به ثبت شرکت های دانش بنیان بپردازید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398


  شرکت های با مسئولیت محدود عموما به شرکت های تجاری اطلاق می شود که متشکل از ۲ شریک یا بیشتر می باشند که به نسبت سایر شرکت ها بار تعهد کمتری دارند و این امر برای این دست شرکت ها یک مزیت به حساب می آید.شرکت هایی با مسئولیت محدود عموما مناسب برای زمینه های کاری است که نیازی به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند ، به علاوه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود مطلقا نیاز به باز کردن حساب بانکی و یا واریز تمامی سرمایه در حساب بانکی نمی باشد.در این نوع شرکت ها هر یک از اعضا بدون تقسیم شدن سرمایه به سهام یا قطعات سهام ، به میزانی که در شرکت سرمایه دارند ، در شرکت مربوطه نسبت به دیون و تعهدات خود مسئول خواهند بود.لازم به ذکر است که طبق قانون ثبت شرکت باید نکات کلیدی در نام گذاری شرکت رعایت شود که یکی از مهم ترین نکات عدم ذکر نام شرکا در نام شرکت می باشد زیرا در غیر این صورت فرد مورد نظر در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.
  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود

  ۲ نفر از اعضای اصلی در شرکت مربوطه به سن ۱۸ سال تمام (سن قانونی) رسیده باشند.

  در صورتی که تعداد اعضای شرکت مسئولیت محدود بالای ۱۲ نفر باشد ، شرکت مربوطه می بایست نسبت به ثبت هیئت نظارت اقدامات لازم را به عمل بیاورد.هیئت نظارت متشکل از سه نفر است که این نفرات از میان اعضای شرکت برگزیده خواهد شد مشروط بر این که آن اعضا عضو هیات مدیره نباشند ، همچنین لازم به ذکر است که این اعضا به مدت یک سال در هیئت نظارت حضور خواهند داشت.

      اعضای شرکت الزاما باید سهام دار باشند حتی اگر میزان سهام آنان از شرکت ۱ درصد باشد.
      در ثبت شرکت با مسئولیت محدود اعضای شرکت به میزان سرمایه خود در برابر اشخاص ثالث درباره تعهدات شرکت مسئولیت به عهده خواهند گرفت.
      شرکت های مسئولیت محدود اصولا با حداقل ۲ نفر عضو به ثبت خواهند رسید.
      بر خلاف سهامی خاص سرمایه در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه به اعضا اختصاص می یابد.
      ثبت شرکت مسئولیت محدود به منظور انجام امور تجاری بوده این در حالیست که امور غیر تجاری سودآور نیز در شرکت های مسئولیت محدود تجاری به حساب خواهد آمد و طبیعتا شامل مالیات خواهد شد.

  مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

      دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
      دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
      دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
      فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت.

  شما می توانید جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود پس از جمع آوری مدارک لازم به ثبت کریم خان مراجعه نموده و اقدامات لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود را از طریق ثبت کریم خان با کمترین زمان انجام دهید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  هر اطلاعاتی که برای ثبت موسسه غیر تجاری نیاز دارید می توانید از ثبت کریم خان بخواهید. موسسه غیر تجاری موسسه ای است كه هدف از تشکیل آن مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن می باشد و امکان دارد که موسسین آن قصد منفعت از آن را داشته یا نداشته باشند. این موسسه ها از زمانی که به ثبت می رسند شخصیت حقوقی پیدا کرده و می توانند عناوینی از قبیل بنگاه , انجمن , كانون و امثال آن را اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که به تشکیلات دولتی و کشوری اختصاص دارد برای موسسات غیر تجاری امکان پذیر نخواهد بود.

  موسسات غیر تجاری بر اساس هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند:

  دسته اول : موسسات غیر تجاری هستند که هدف آنها جذب منافع مالی و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد, مانند موسسات خیریه…

  دسته دوم : موسسات غیر تجاری هستند که منافع مالی را بین اعضای خود تقسیم می کنند. مانند موسسات علمی و فنی ، موسسات زبان , كانون های فنی و حقوقی و ….

  در موسسات غیر تجاری تعداد شرکا نباید کمتر از دو نفر باشد و شرکا مجاز می باشند به هر اندازه که می خواهند سرمایه گذاری کنند. موسسات غیر تجاری در تهران باید مانند موسسات تجاری در اداره ثبت شركتها به ثبت برسند که ثبت کریم خان در این راستا می تواند به متقاضیان خدمات لازم را ارائه دهد. همچنین موسسات غیر تجاری در شهرستانها نیز باید در دایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند. موسسات غیر تجاری موظفند برای ثبت موسسه خود كلیه اقدامات تاسیس شركتها را با رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری كه در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است اقدام نمایند.

   
  برای ثبت موسسه غیر تجاری چه مدارکی لازم است؟

  ۱٫دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه به صورت چاپی و امضا توسط تمام شرکا

  ۲٫تنظیم اساسنامه در ۲ نسخه و امضای تمام صفحات

  ۳٫تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ۲ نسخه

  ۴٫فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا

  ۵٫اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه

  در ثبت شرکت کریم خان قادر خواهید بود در کوتاه ترین زمان ممکن برای ثبت موسسه غیر تجاری خود اقدام نمایید.

  موسسه غیر تجاری دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد كه هر كدام از آنها وظایفی دارند. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن ها انتخاب شود. مدیران موسسه غیر تجاری دارای اختیارات تام بوده و می توانند برای مدت محدود یا نامحدود تعیین شوند مگر اینكه در اساسنامه ترتیب دیگری قید شده باشد. جلسات هیئت مدیره زمانی رسمیت می یابد که اكثریت اعضا حضور داشته باشند و اساس اعتبار تصمیمات هیئت مدیره نیز با اكثریت آرا خواهد بود.

  زمانی كه تقاضای ثبت موسسه غیر تجاری مورد قبول واقع شود , مراتب آن در دفتر مخصوصی ثبت شده و برگه ای شامل تصدیق ثبت به تقاضا كننده ارائه می شود ,همچنین خلاصه ای از مراتب ثبت با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار منتشر می گردد.
  انحلال و تصفیه موسسه غیر تجاری چگونه صورت می گیرد؟

  انحلال موسسه غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد یا بر اساس حكم دادگاه صورت گیرد. اگر انحلال اختیاری صورت گرفته باشد طبق مقررات قید شده در اساسنامه تصفیه توسط مدیران انجام می گیرد و چنانچه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد هنگام انحلال مجمع عمومی فوق العاده یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه مشخص نموده و حدود اختیارات آن را نیز تعیین می نماید. همچنین اگر انحلال با حكم دادگاه صورت گرفته باشد امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه ای که در اساسنامه تعیین شده انجام می پذیرد و اگر متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یک نفر را جهت تصفیه مشخص می نماید و تصفیه طبق قانون تجارت انجام خواهد گرفت.
  روش تعیین نام موسسه غیر تجاری

  تعیین نام شرکت و مؤسسات غیر تجاری که در تهران و یا در ادارات ثبت شهرستان‌ها به ثبت می رسد فقط در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد. لازم است چندین نام انتخاب شده و به مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. نام انتخاب شده باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد و از نامهای خارجی نباشد و همچنین در گذشته ثبت نشده باشد, مسئول مربوطه پس از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی موافقت خواهد کرد.
  مراحل ثبت موسسه غیر تجاری

      تکمیل فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا
      تکمیل فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا
      تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا
      تایید نام
      کارشناس حقوقی اطلاعات وارد شده را بررسی می نماید،اگر مدارک دارای نقص باشد در سامانه ابلاغ برای متقاضی رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نماید و در صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تایید می کند.
      پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخه های اصلی صورتجلسات تنظیم شده و پیوست های آن از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش ارسال شود.
      اگر صورتجلسه دارای نقص باشد، ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص انجام گیرد و در حالتی که صورتجلسه مورد پذیرش واقع نشده و رد شود دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به متقاضی ثبت موسسه غیر تجاری اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نماید.
      یک نسخه از پیش نویس آگهی تاسیس موسسه غیر تجاری جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی و نسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار ارسال می شود.

  در این مطلب تمامی نکات لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری را ذکر کرده ایم ،در صورتی که قصد ثبت این گونه موسسات را دارید می توانید با مراجعه به ثبت کریمخان اقدامات لازم را بعمل آورید.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398


  ثبت شرکت تعاونی زمانی صورت می پذیرد که چندین نفر برای حصول یک هدف مشترک قصد سرمایه گذاری داشته باشند.اگر بخواهیم تعریف کلی از شرکت تعاونی پیش روی شما قرار دهیم باید بگوییم که این شرکت ها متشکل از افرادی است که با یکدیگر هم صنف هستند و برای دستیابی به منافع مشترکی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و جهت تهیه مسکن و یا خرید مایحتاج و همچنین کسب اعتبار و وام تعاونی به یکدیگر کمک رسانی کرده و سرمایه مشخصی را به اشتراک می گذارند.اگر بخواهیم شرکت های تعاونی را به لحاظ فعالیتی که انجام می دهند بررسی کنیم می توان آن را به دو قسمت شرکت تعاونی تولیدی و شرکت تعاونی توزیعی تقسیم نمود.در ادامه به توضیح کامل هر یک از این شرکت ها خواهیم پرداخت.

  تعاونی های تولیدی اصولا به شرکت هایی اطلاق می شود که به منظور اشتغال یافتن در اموری مانند کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری ، روستایی و عشایری تشکیل شده است ، شرکت تعاونی توزیعی نیز به شرکت هایی می گویند که فعالیت آن حول تهیه و توزیع کالا ، مسکن ، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا است اما نکته ای که درباره شرکت تعاونی باید به آن توجه ویژه ای داشت این است که در ثبت شرکت های تعاونی می توان نوع و تعداد موضوع فعالیت را با ارائه طرح پیشنهادی افزایش داد.

  به منظور ثبت شرکت تعاونی می بایست توضیحات لازم درباره انواع شرکت های تعاونی را در نظر داشته باشید.همچنین شرکت های تعاونی به نسبت نوع عضویت به دو دسته شرکت های تعاونی خاص و شرکت های تعاونی عام تقسیم می شوند.شرکت های تعاونی خاص شرکت هایی هستند که افراد خاصی مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان ، پزشکان و وکلای دادگستری در آن به عضویت در می آیند و سهام آن تنها به افراد واجد شرایط واگذار می گردد.شرکت های تعاونی عام نیز به شرکت هایی اطلاق می شود که عضویت در آن برای افراد محدودیتی ندارد و عضویت تمامی افراد در شرکت تعاونی خاص بلامانع است.همچنین شرکت های تعاونی بر حسب گرایش به ۱۳ قسمت کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، خدماتی ، مسکن ، فرش دستباف ، تامین کننده نیاز تولید کنندگان ، تامین نیاز مصرف کنندگان ، اعتبار ، حمل و نقل ، چند منظوره ، منابع طبیعی و ضوابط عمومی تقسیم می شود.ثبت شرکت کریمخان امکان ثبت شرکت تعاونی در هر نوعی را در اختیار شما قرار می دهد.

  در ثبت شرکت تعاونی باید تعداد افراد حداقل ۷ نفر بوده و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند ، همچنین این افراد باید فاقد هر گونه ممنوعیت قانونی و حجر بوده و حداقل سهام در اساسنامه را خریداری نموده باشد ، همچنین متقاضیان میبایست برای عضویت در تعاونی درخواست کتبی و تعهدات لازم به منظور رعایت مقررات تعاونی را داده باشند علاوه بر تمامی موارد فوق متقاضیان نباید در شرکت های تعاونی مشابه عضو باشند.در صورتی که تعداد متقاضیان به حد نصاب رسید و یا بالاتر از حد نصاب شد ، متقاضیان می بایست اقدام به تشکیل جلسه مبنی بر انتخاب سه نفر هیئت موسس نمایند ، گفتنی است که کار هیئت موسس پیشبرد امورد مربوط به تشکیل شرکت تعاونی میباشد.
  مراحل ثبت شرکت تعاونی

  در ابتدا می بایست موضوع مناسب برای فعالیت شرکت را برگزینید که این موضوع بر حسب علاقه و توانمندیهای متقاضیان و همچنین نیازهای منطقه ای تعیین می گردد.پس از تعیین موضوع باید تعداد متقاضیان اولیه برای ثبت شرکت تعاونی تعیین گردد به علاوه درخواستی مبنی بر ثبت تعاونی به همراه سه نفر به عنوان هیئت موسس تنظیم شود ، پس از طی کردن این مراحل باید نسبت به تکمیل فرم اقدام نموده و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایید.آخرین مرحله نیز مربوط می شود به دریافت موافقتنامه اولیه تاسیس تعاونی از اداره کل تعاون استان تهران یا ادارات تعاون شهرستان های ذیربط .در ادامه ثبت شرکت کریم خان به بررسی مزایای ثبت شرکت تعاونی می پردازد.
  مزایای ثبت شرکت تعاونی

      بهره مندی شرکت های تعاونی از یارانه ۲۰درصدی حق بیمه کارفرما
      پیش بینی ردیف مستقل بودجه ای تحت عنوان شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها از ابتدای سال ۱۳۸۸
      امکان واگذار نمودن ۴۹ درصد سهام تعاونی ها به غیراعضاء
      ۲۵درصد تخفیف برای درآمد مشمول مالیات ابرازی اتحادیه ها و تعاونی های متعارف و تعاونی های سهامی عام (برابر تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰۵قانون مالیات های مسقیم مصوب ۱۳۶۶)
      کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهت تأمین تمام یا بخشی از آورده های شرکت های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند .
      ارائه مشاوره ، کمک به ارتقای بهره وری ، آموزشهای عمومی ، تخصصی ، کارآفرینی ، مهارت و کارآموزی به صورت رایگان
      پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و دیگر هزینه های سرمایه گذاری اولیه به منظور راه اندازیشرکت تعاونی .
      کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی
      حمایت مالی بانک توسعه تعاون از شرکت های تعاونی که با سرمایه اولیه ۵هزارمیلیارد ریال توسط دولت و به منظور تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاونی تشکیل شده است .
      معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد ابرازی به میزان ۸۰%طی چهارسال برای شرکت های تعاونی تولیدی دارای پروانه بهره برداری (صنعتی و کشاورزی)که بیش از۳۰ کیلومتراز محدوده مرکز استان واقع شده اند و برای مناطق کم تر توسعه یافته میزان معافیت ۱۰۰ %و به مدت ۱۰سال.

   
  مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

      اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۴ نسخه
      (شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت “نمونه اساسنامه”به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).
      مجوز اداره تعاون
      (برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون “مجوز ثبت”صادر شود).
      دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
      صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در ۳ نسخه
      رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در ۳ نسخه
      لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
      لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
      صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
      لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
      صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

  ثبت شرکت کریمخان بعنوان یکی از بزرگ ترین مراکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند تمامی خدمات مربوط به ثبت شرکت تعاونی را در کمترین زمان در اختیار شما قرار می دهد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398


  ثبت شرکت تعاونی زمانی صورت می پذیرد که چندین نفر برای حصول یک هدف مشترک قصد سرمایه گذاری داشته باشند.اگر بخواهیم تعریف کلی از شرکت تعاونی پیش روی شما قرار دهیم باید بگوییم که این شرکت ها متشکل از افرادی است که با یکدیگر هم صنف هستند و برای دستیابی به منافع مشترکی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و جهت تهیه مسکن و یا خرید مایحتاج و همچنین کسب اعتبار و وام تعاونی به یکدیگر کمک رسانی کرده و سرمایه مشخصی را به اشتراک می گذارند.اگر بخواهیم شرکت های تعاونی را به لحاظ فعالیتی که انجام می دهند بررسی کنیم می توان آن را به دو قسمت شرکت تعاونی تولیدی و شرکت تعاونی توزیعی تقسیم نمود.در ادامه به توضیح کامل هر یک از این شرکت ها خواهیم پرداخت.

  تعاونی های تولیدی اصولا به شرکت هایی اطلاق می شود که به منظور اشتغال یافتن در اموری مانند کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری ، روستایی و عشایری تشکیل شده است ، شرکت تعاونی توزیعی نیز به شرکت هایی می گویند که فعالیت آن حول تهیه و توزیع کالا ، مسکن ، خدمات و سایر نیازمندی های اعضا است اما نکته ای که درباره شرکت تعاونی باید به آن توجه ویژه ای داشت این است که در ثبت شرکت های تعاونی می توان نوع و تعداد موضوع فعالیت را با ارائه طرح پیشنهادی افزایش داد.

  به منظور ثبت شرکت تعاونی می بایست توضیحات لازم درباره انواع شرکت های تعاونی را در نظر داشته باشید.همچنین شرکت های تعاونی به نسبت نوع عضویت به دو دسته شرکت های تعاونی خاص و شرکت های تعاونی عام تقسیم می شوند.شرکت های تعاونی خاص شرکت هایی هستند که افراد خاصی مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان ، پزشکان و وکلای دادگستری در آن به عضویت در می آیند و سهام آن تنها به افراد واجد شرایط واگذار می گردد.شرکت های تعاونی عام نیز به شرکت هایی اطلاق می شود که عضویت در آن برای افراد محدودیتی ندارد و عضویت تمامی افراد در شرکت تعاونی خاص بلامانع است.همچنین شرکت های تعاونی بر حسب گرایش به ۱۳ قسمت کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، خدماتی ، مسکن ، فرش دستباف ، تامین کننده نیاز تولید کنندگان ، تامین نیاز مصرف کنندگان ، اعتبار ، حمل و نقل ، چند منظوره ، منابع طبیعی و ضوابط عمومی تقسیم می شود.ثبت شرکت کریمخان امکان ثبت شرکت تعاونی در هر نوعی را در اختیار شما قرار می دهد.

  در ثبت شرکت تعاونی باید تعداد افراد حداقل ۷ نفر بوده و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند ، همچنین این افراد باید فاقد هر گونه ممنوعیت قانونی و حجر بوده و حداقل سهام در اساسنامه را خریداری نموده باشد ، همچنین متقاضیان میبایست برای عضویت در تعاونی درخواست کتبی و تعهدات لازم به منظور رعایت مقررات تعاونی را داده باشند علاوه بر تمامی موارد فوق متقاضیان نباید در شرکت های تعاونی مشابه عضو باشند.در صورتی که تعداد متقاضیان به حد نصاب رسید و یا بالاتر از حد نصاب شد ، متقاضیان می بایست اقدام به تشکیل جلسه مبنی بر انتخاب سه نفر هیئت موسس نمایند ، گفتنی است که کار هیئت موسس پیشبرد امورد مربوط به تشکیل شرکت تعاونی میباشد.
  مراحل ثبت شرکت تعاونی

  در ابتدا می بایست موضوع مناسب برای فعالیت شرکت را برگزینید که این موضوع بر حسب علاقه و توانمندیهای متقاضیان و همچنین نیازهای منطقه ای تعیین می گردد.پس از تعیین موضوع باید تعداد متقاضیان اولیه برای ثبت شرکت تعاونی تعیین گردد به علاوه درخواستی مبنی بر ثبت تعاونی به همراه سه نفر به عنوان هیئت موسس تنظیم شود ، پس از طی کردن این مراحل باید نسبت به تکمیل فرم اقدام نموده و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایید.آخرین مرحله نیز مربوط می شود به دریافت موافقتنامه اولیه تاسیس تعاونی از اداره کل تعاون استان تهران یا ادارات تعاون شهرستان های ذیربط .در ادامه ثبت شرکت کریم خان به بررسی مزایای ثبت شرکت تعاونی می پردازد.
  مزایای ثبت شرکت تعاونی

      بهره مندی شرکت های تعاونی از یارانه ۲۰درصدی حق بیمه کارفرما
      پیش بینی ردیف مستقل بودجه ای تحت عنوان شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها از ابتدای سال ۱۳۸۸
      امکان واگذار نمودن ۴۹ درصد سهام تعاونی ها به غیراعضاء
      ۲۵درصد تخفیف برای درآمد مشمول مالیات ابرازی اتحادیه ها و تعاونی های متعارف و تعاونی های سهامی عام (برابر تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰۵قانون مالیات های مسقیم مصوب ۱۳۶۶)
      کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهت تأمین تمام یا بخشی از آورده های شرکت های تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند .
      ارائه مشاوره ، کمک به ارتقای بهره وری ، آموزشهای عمومی ، تخصصی ، کارآفرینی ، مهارت و کارآموزی به صورت رایگان
      پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و دیگر هزینه های سرمایه گذاری اولیه به منظور راه اندازیشرکت تعاونی .
      کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی
      حمایت مالی بانک توسعه تعاون از شرکت های تعاونی که با سرمایه اولیه ۵هزارمیلیارد ریال توسط دولت و به منظور تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاونی تشکیل شده است .
      معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد ابرازی به میزان ۸۰%طی چهارسال برای شرکت های تعاونی تولیدی دارای پروانه بهره برداری (صنعتی و کشاورزی)که بیش از۳۰ کیلومتراز محدوده مرکز استان واقع شده اند و برای مناطق کم تر توسعه یافته میزان معافیت ۱۰۰ %و به مدت ۱۰سال.

   
  مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

      اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در ۴ نسخه
      (شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت “نمونه اساسنامه”به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد).
      مجوز اداره تعاون
      (برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون “مجوز ثبت”صادر شود).
      دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
      صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در ۳ نسخه
      رسید پرداخت سرمایه شرکت طبق اساسنامه به صندوق تعاون در ۳ نسخه
      لیست اسامی و مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
      لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی در ۳ نسخه
      صورتجلسه اولین هیات مدیره دال بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز
      لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل
      صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

  ثبت شرکت کریمخان بعنوان یکی از بزرگ ترین مراکز تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند تمامی خدمات مربوط به ثبت شرکت تعاونی را در کمترین زمان در اختیار شما قرار می دهد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  در صورتی که چندین نفر قصد تشکیل یک شرکت را داشته باشند که در آن هر یک از سهامداران به میزان سرمایه ای که در تاسیس شرکت دارند حامل مسئولیت باشند بهتر است نسبت به ثبت شرکت سهامی خاص اقدام نمایند.شرکت سهامی خاص عموما متشکل از حداقل ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس بوده و هریک از سهامداران به میزان سهام خود نسبت به شرکت به ثبت رسیده متعهد هستند.در عمل نام گذاری شرکت های سهامی خاص باید این نکته را در نظر داشته باشید که پیش یا پس از اسم شرکت الزاما عنوان “سهامی خاص” ذکر شده باشد ، به علاوه نکته ای که درباره سهامداران و بازرسان حائزاهمیت بوده این است که در شرکت های سهامی خاص ، سهامداران و بازرسان به هیچ عنوان نباید نسبت فامیلی داشته باشند.

  در شرکت های سهامی خاص می بایست میزان ۳۵ درصد از سرمایه شرکت در یکی از بانک ها در حسابی به نام شرکت مورد نظر بلوکه شده و مبلغ موجود در حساب پس از ثبت شرکت مورد نظر برای سهامداران قابل برداشت می باشد.برای به ثبت رساندن یک شرکت سهامی خاص می بایست حداقل سرمایه به میزان یک میلیون ریال باشد.در شرکت های سهامی خاص انتخاب دو نفر تحت عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل امری اجباری و غیر قابل سرپیچی می باشد به علاوه در این گونه شرکت ها ، مدیران غالبا به میزان حد اکثر دو سال انتخاب می شوند.نکته ی دیگری که در شرکت های سهامی خاص باید در نظر گرفت این است که در این شرکت ها برگزیدن روزنامه های کثیرالانتشار به منظور درج آگهی و دعوت به شرکت در سهامی خاص جز ملزومات می باشد.

  در شرکت های سهامی خاص ، سرمایه به صورت سهام در میان شرکا تقسیم خواهد شد و هر یک از آن ها صرف نظر از سهم خود ، به میزان کل سرمایه موجود در شرکت ، در قبال تعهدات و قرض های شرکت به ثبت رسیده مسئول خواهند بود.همچنین در شرکت سهامی خاص مدیران باید الزاما از بین سهامداران شرکت انتخاب شده و یا پس از انتخاب تعداد و سهام ، طبق اساسنامه وثیقه ای تعیین شده را به صندوق شرکت واریز نمایند.در این شرکت ها به منظور نقل و انتقال سهام می بایست واگذار کنندگان و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوطه مراجعه نموده و نسبت به اخذ گواهی ۴% مالیات نقل و انتقال سهام اقدام نمایند و از طریق تشکیل مجمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارائی کارخود انجام دهند.
  مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

  پس از عقد قرارداد ثبت شرکت سهامی خاص (به صورت تلفنی ، حضوری و یا آنلاین) ، هر چه سریع تر جهت تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.پس از تکمیل مدارک خود نام های پیشنهادی خود را با رعایت اولویت به اداره مربوطه ارسال نموده و در نتیجه یک نام برای شرکت مورد نظرتان تایید خواهد شد ، و اما انتخاب نام نیز در عمل ثبت شرکت شامل شرایط ویژه ای می باشد.در انتخاب نام شرکت نباید نام های خارجی به کار رفته باشد ، نام به کار رفته نباید سابقه ثبت داشته باشد به علاوه نام برگزیده شده با فرهنگ اسلامی مغایر نباشد.پس از انتخاب نام شرکت مورد نظر می بایست وکالت نامه و تقاضانامه مورد تایید کارفرما قرار گیرد ، پس از پشت سر گذاشتن این مرحله کارشناس مدارک را به منظور تشکیل پرونده به اداره مربوطه تحویل داده و در دبیرخانه ثبت خواهد شد سپس کارشناس مربوطه با استناد به مدارک موجود ، پرونده را بررسی نموده و نظر خود را اعلام می نماید و در صورت بروز اخطار ، پرونده مورد نظر مجددا توسط کارشناس بررسی شده و رفع نقص خواهد شد.در آخر پس از پایان تمامی مراحل فوق نسبت به اخذ تقاضانامه ، شرکت نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تاسیس اقدام نمایید.
  مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

      کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اشخاص اعم از اعضای هیئت مدیره ، موسسین ، سهامداران و بازرسان
      گواهی عدم سو پیشینه
      تشکیل مفاد قرار داد
      فیش واریزی و نامه بانک به نام شرکت در حال تاسیس
      امضا و تایید تمامی اوراق شرکت

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

  اتمام رساندن پروژه های عمرانی ، صنعتی و یا کشاورزی مستلزم به ثبت شرکت سهامی عام است ، اصول کار شرکت های سهامی عام عموما به این صورت است که سرمایه های اندک در قالب سهام عمومی به مردم واگذار می نمایند و تاسیس کنندگان یا مدیران با اداره این شرکت سرمایه به دست آمده را در گردش اقتصادی در خواهند آورد ، این امر علاوه بر رونق و آبادانی کشور ، سودی از انجام سرمایه گذاری و فعالیت های عمرانی را نصیب سهامدار می نماید.شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت های بزرگ است که این امکان را به سهامداران میدهد تا سهام خود را به مردم بفروشند ، مردم می توانند در زمان اعلام پذیره نویسی به شعب بانک های اعلام شده مراجعه نمایند و نسبت به امضای برگه تعهد سهم اقدام نموده و سپس وجه مشخص شده را به حساب شرکت واریز کنند.شرکت های سهامی عام در حقیقت به شرکت هایی اطلاق می شود که تاسیس کنندگان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام مردم تامین نمایند.در تمامی اوراق ، اطلاعات و آگهی های مربوط به این شرکت ها عبارت “سهامی عام” حتما قید شود.یکی از نکاتی که هنگام تاسیس شرکت سهامی عام باید در نظر داشته باشید این است که سرمایه اولیه تاسیس این شرکت نباید کمتر از ۵ میلیون ریال باشد در صورتی که بنا بر هر دلیلی سرمایه این شرکت کمتر از مبلغ مذکور بود می بایست در مدت یک سال از طریق افزایش سرمایه ، این سرمایه را به حد معین برسانید و در صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید انواع شركت های دیگر مصرح قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر سهامدار شرکت سهامی عام قادر خواهد بود تقاضای انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیت دار داشته باشد.اگر قصد دارید شرکتی از نوع سهامی عام را به ثبت برسانید با مراجعه به ثبت شرکت کریم خان و اخذ مشاوره از وکلای مجرب این مجموعه می توانید شرکت مورد نظر خود را در کوتاه ترین مدت ثبت کنید.

  به منظور تاسیس ویا ثبت شرکت سهامی عام در ابتدای امر باید حداقل ۲۰ درصد سرمایه را شخصا تعهد نمایید و حداقل ۳۵ درصد از این مبلغ را به نام شرکت در حال تاسیس واریز نموده و اظهارنامه ای به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهامی که توسط تمامی تاسیس کنندگان به امضا رسیده است به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهید و نسبت به دریافت رسید اقدام نمایید.پس از انجام این مرحله اداره ثبت اظهارنامه و مدارک وضمایم مربوطه را بررسی نموده و مندرجان آن را با قانون مطابقت می دهند و پس از این امر اجازه انتشار پذیره نویسی به صورت عام در شرکت سهامی عام را صادر می نماید ، موسسین شرکت اعلامیه پذیره نویسی را در جراید آگهی منتشر کرده و در معرض دید متقاضیان قرار می دهد.متقاضیان می توانند سهام را در مدت معین شده خریداری نموده و نسبت به امضای برگه تعهد سهام اقدام کنند و مبلغ اعلام شده را پرداخت نموده و رسید دریافت نمایند.رسید ذکر شده در دو نسخه تنظیم میشود که این دو نسخه دارای تاریخ و امضای پذیره نویس و یا قائم مقام قانونی وی است که نسخه اول در اختیار بانک قرار گرفته نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.امضای ورقه سهم به منزله قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم می باشد و پس از اتمام زمان پذیره نویسی و یا تمدید آن موسسان حداکثر یک ماه زمان دارند تا به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی نموده و پس از احراز تعهد صحیح، سرمایه شرکت که حداقل می بایست ۳۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند کرد.این مجمع پس از احراز پذیره نویسی سهام شرکت سهامی عام و پرداخت تمام و کمال مبلغ ، اقدام به برگزاری شورایی می نماید و در خلال این شورا اساسنامه شرکت را به تصویب می رساند.پس از این امر نسبت به برگزیدن مدیران شرکت سهامی عام و بازرسان شرکت سهامی اقدام نموده و افراد منتخب باید قبولی خود را کتبا اعلام نمایند پس از گذراندن این مرحله باید اساسنامه ی تصویب شده به انضمام صورت جلسه مجمع و اعلامیه کتبی قبولی مدیران و بازرسان و صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.در صورتی که شرکت مذکور تا مدت ۶ ماه پس از این تاریخ تسلیم اظهارنامه نشود هر یک از موسسان و یا پذیره نویسان قادر خواهند بود گواهی نامه ای مبنی بر عدم ثبت شرکت صادر نمایند و به بانکی که تعهد سهام در آن اتفاق افتاده ارسال گردد ، سپس موسسان و پذیره نویسان به بانک مراجعه نموده و تعهد نامه و مبالغ پرداخته را باز پس داده و هزینه تاسیس شرکت نیز بر عهده موسسین می باشد.ثبت شرکت کریم خان در ادامه این مطلب مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام را به شما ارائه می دهد.
  مدارک مورد نیاز شرکت سهامی عام
  مدارک لازم به منظور کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس ، از مرجع ثبت شرکت ها

      دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی ‌عام
      دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی ‌عام
      دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌ نویسی
      گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
      فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

  مدارک لازم جهت تاسیس و یا ثبت شرکت سهامی عام :

      دو نسخه اظهارنامه
      دو نسخه اساسنامه
      دو نسخه صورتجلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
      دو نسخه صورتجلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
      آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
      فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
      گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت
      ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

  مزایای ثبت شرکت سهامی عام

      پذیرش خوب و مورد استقبال سازمانهای دولتی وخصوصی
      قابلیت ورود به بورس اوراق بهادار و فرابورس
      سرمایه بالا در جهت سرمایه گذاری های سنگین به واسطه وجود سهامداران زیاد

 • نظرات() 
 • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398  ثبت شرکت یکی از ملزومات شروع یک تجارت و یا سرمایه گذاری میباشد که امروزه با گسترش روابط میان افراد ، قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم کم کم شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفت.بسیاری از کارها که پیش تر در روابط میان افراد به شکل فردی و بی قاعده در جریان بود به تدریج تحت تسلط قوانین قرار گرفتند و به یک امر اجباری مبدل شدند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و دیگر موارد از شکل فردی خارج شده و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند.ثبت شرکت نیز یکی از همین الزامات قانونی است که قوانین و مقررات مخصوصی برای آن تنظیم شده است.قوانین ثبت شرکت برای اولین بار در سال ۱۳۱۰ به قوانین تجارتی ایران راه یافتند که این قوانین در ۱۲ ماده تنظیم شده و به تصویب مجلس وقت آن زمان رسیده است.مطابق مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۶ این قانون به الزامی بودن ثبت شرکت در ایران تاکید شده است و در غیر این صورت برای موسسان پیگرد قانونی خواهد داشت.

  طبق قوانین وضع شده در خصوص ثبت شرکت هر گونه شرکتی عبارتست از شرکت های ایرانی و یا شرکت های خارجی در صورتی که در ایران قصد تشکیل دارند الزاما باید تقاضانامه ای مبنی بر ثبت شرکت مورد نظر تنظیم نموده و آن را به مرجع ثبتی ارائه دهند در غیر این صورت شرکت تاسیس شده از جانب دولت به رسمیت شناخته نشده و تمامی فعالیت های آن غیر قانونی تلقی می شود و جزای نقدی ، انحلال شرکت و همچنین ممنوعیت از فعالیت را به دنبال خواهد داشت.امروزه این امور توسط ادارات ثبت شرکت مانند ثبت شرکت کریم خان که زیر نظر سازمان ثبت اسناد کشور هستند انجام می گیرد ، این موسسه تمامی امور مربوط به ثبت شرکت را بر عهده گرفته و بعنوان مشاور و مجری در امور ثبت شرکت در این امر اقدامات لازم را به عمل می آورد.تمامی مدارک و تقاضانامه ها به وسیله کارشناسان ثبت شرکت کریمخان مورد بررسی قرار گرفته و پس از گذراندن مراحل اداری در صورتی که به لحاظ قانونی کاملا بی نقص باشند مورد تایید قرار گرفته و پس از آن ادامه مراحل ثبت شرکت از سوی ثبت شرکت کریم خان انجام خواهد گرفت.
  تعریف ثبت شرکت

  اگر بخواهیم واژه شرکت را به لحاظ لغوی مورد بررسی قرار دهیم این گونه میتوان گفت که کلمه شرکت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد و اما اگر بخواهیم شرکت را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم با توجه به مواد وضع شده در قانون مدنی و تجارت ایران شرکت متشکل از اجتماع ۲ یا چند نفر شریک ، سهامدار و یا موسس می باشد که در قالب یک قرار داد رسمی در راستای حصول به یک هدف واحد کار می کنند.شرکت عبارتست از قراردادی که اشخاص حقیقی و حقوقی بین خود امضا کرده تا در چهارچوب خاصی از قوانین تعریف شده ( اساسنامه ) عمل کنند.قرارداد ذکر شده ( شرکت ) می تواند شامل قوانین بین خود اعضا و همچنین چگونگی تعامل با افراد و یا دیگر شرکت ها باشد.

  بنابر تعاریفی که از شرکت گفته شده شرکت ها معمولا به دو دسته شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم می شوند که در ادامه ثبت شرکت کریم خان به شما توضیحاتی در باب هر یک از این دو نوع شرکت ارائه می دهد.
  شرکت مدنی

  شرکت مدنی از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می شود و از ترکیب سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت منتقل نمی شود و هر شخص منحصرا صاحب سرمایه ی خود بوده و کلیه امور به شکل مشارکتی اداره می شود..بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی ، شرکت به مجموعه ای اطلاق می شود که در آن چند نفر به صورت مشاع، صاحب ملک یا مال واحدی هستند؛ به عبارتی دیگر هر کدام از شرکا در جزء جزء مال حق مالکیت دارند.در تعریف فوق به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا به اراده شرکا باشد یا به شکل قهری تحقق یابد.آنچه در قانون مدنی توجه مخاطب را جلب می نماید این است که ممکن است مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که سبب ایجاد چنین حالتی می شود ، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن شرکا توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی تشکیل دهند. به موجب ماده ۵۷۳ قانون مدنی شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود تشکیل گردد ؛برای مثال مالکی نیمی از مال خود را به دیگری فروخته ، صلح یا هبه نماید.در این گونه مثال ها ، سبب مالکیت مشترک (شرکت) عقدی به نام شرکت نیست در واقع عقدی است که بعنوان بیع یا صلح یا هبه در نظر گرفته می شود.
  شرکت تجاری

  نوعی از شرکت می باشد که زیر نظر قوانین تجارتی به وجود می آید و هدف از ایجاد این نوع شرکت ها ، جذب سود و منفعت و تقسیم آن بین اعضا است و کلیه ی فعالیت های شرکت در زمینه امور تجاری و بازرگانی صورت می پذیرد.

  مطابق ماده ی ۲۰ قانون تجارت ایران ، شرکت های تجاری به ۹ دسته تقسیم می گردند :

      شرکت با مسئولیت محدود
      شرکت سهامی خاص
      شرکت سهامی عام
      شرکت دانش بنیان
      شرکت تضامنی
      شرکت مختلط غیر سهامی
      شرکت مختلط سهامی
      شرکت نسبی
      شرکت تعاونی تولید و مصرف

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل با ۲ شریک قابلیت ثبت دارد.افرادی که تصمیم به ثبت شرکت بازرگانی دارند می توانند شرکت مسئولیت محدود را برگزینند.حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال بوده و مدت زمان مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود ، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به شکل دیگری بیان شده باشد.مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است.در کشورهای خارجی جهت انجام امور بازرگانی و جنرال اکثرا شرکت با مسئولیت محدود (LTD) را برمی گزینند.
  ثبت شرکت سهامی خاص

  جهت ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا باید ۳ نفر باشد.کمترین سرمایه جهت ثبت شرکت سهامی خاص مبلغ ۱میلیون ریال می باشد بعلاوه حضور ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص لازم است.در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص انتصاب هر یک از مقامات مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص الزامی می باشد.جالب است بدانید که شرکت های عمرانی و شهرداری که اصولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند ، معمولا شرکت سهامی خاص را برمی گزینند.مدت زمان روی کار بودن هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال و مدت زمان حضور بازرسین در این شرکت ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض گردند.
  ثبت شرکت سهامی عام

  شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که بنیان گذاران آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق به فروش رساندن سهام به غیر تامین نمایند.این امر بدین ترتیب است که بنیان گذاران از پیش بیست درصد سرمایه را شخصا تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها ارائه کنند.پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد خواهد شد.
  ثبت شرکت دانش بنیان

  شرکت های دانش بنیان عموما به شرکت هایی اطلاق می شود که قادرند از طریق فروش فناوری ( خدمات ) به درآمد و سود دست یابند.معمولا جهت ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر به نظر می آید.اعضای شرکت دانش بنیان باید به گونه ای باشند که حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره مدرک کارشناسی ارشد به بالا داشته ، یا دارای اختراعی ثبت شده بوده و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان به مدت ۱۵ سال معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک است.جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر از اهداف برجسته ثبت شرکت دانش بنیان است.
  ثبت شرکت تضامنی

  شرکت های تضامنی به شرکت هایی اطلاق می شود که تحت نام مخصوصی برای انجام امور تجاری میان ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود مکانیزیم شرکت های تضامنی طوری است که در صورت کافی نبودن دارایی شرکت جهت استرداد قرض ها و تعهدات ، هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث می باشند.
  ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

  شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.این تعریفی می باشد که در قانون تجارت در رابطه با شرکت مختلط غیر سهامی ارائه شده است و جالب است بدانید که شرکت مختلط غیر سهامی ، همانند دیگر شرکت های تجارتی ، دارای شخصیت حقوقی است این امر بدین معناست که ، به عنوان یک شخص حقوقی ، قادر است دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.
  ثبت شرکت مختلط سهامی

  اگر قصد ثبت شرکت سهامی را دارید قبل از هر چیزی باید با مشخصات این گونه شرکت ها آشنا شوید.شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوصی میان شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردند.این شرکت درواقع ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می باشد در این نوع شرکت ها تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم وجود دارد، در هنگام ثبت شرکت سهامی باید به این نکته توجه داشته باشید که در این شرکت ها شرکا عموما به دو نوع شرکای سهامی و شرکای ضامن تقسیم شده است ، شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.شریک ضامن نیز شخصی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول تمامی قرض هایی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت زیاد بودن شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر از مقررات تضامنی پیروی خواهد کرد.
  ثبت شرکت نسبی

  طبق ماده ی ۱۸۳ قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که جهت انجام امور تجارتی تحت اسم مخصوص میان دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

  در صورتی که قصد ثبت شرکت نسبی را دارید باید بدانید که مکانیزم شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران َ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی طبق ماده ی ۱۸۶ اگر دارائی شرکت نسبی برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول پرداخت قروض شرکت هستند.
  ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

  شرکت های تعاونی به شرکت هایی گفته می شود که تمام و یا حداقل ۵۱ درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا به شرکتهای تعاونی واگذار شود و سازمان های وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت ، وزارتخانه ها ، بانکها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشور ، بنیاد مستضعفان و سایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا دیگر راهکارها از قبیل مشارکت مضاربه ماقات اجاره و یا اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یاافزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند .

  تا به اینجا موسسه ثبت شرکت کریم خان ثبت تمامی انواع شرکت های تجاری را برای شما شرح داده است ، در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیح چندین نمونه از برجسته ترین شرکت هایی که ثبت آن ها رایج است بپردازیم.لازم به ذکر است که شرکت های ذیل تنها بعنوان مثال در این مطلب آورده شده اند ، در صورتی که قصد دارید هر شرکتی اعم از شرکت های ذکر شده در مطلب ذیل و یا سایر شرکت ها را به ثبت برسانید می توانید با مشاورین مجرب موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.
  ثبت شرکت بازرگانی:

  در ثبت شرکت بازرگانی یا جنرال ابتدا باید نوع شرکت اعم از مسئولیت محدود و یا سهامی خاص مشخص گردد و در مرحله دوم موضوع فعالیت بازرگانی که عبارت است از انجام کلیه امور در زمینه خرید ، فروش ، واردات ، صادرات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات و … مشخص گردد. اغلب برای شرکت بازرگانی ، شرکت مسئولیت محدود توصیه می شود. پس از ثبت شرکت بازرگانی باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام گردد.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در دیگر قسمت ها درباره چگونگی اخذ بازرگانی به صورت کامل توضیح داده است.
  ثبت شرکت های پیمانکاری:

  به صورت کلی پیمانکاری به این معناست که افراد قادرند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نمایند و قراردادی با افراد حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت ، حمل و نقل ، نصب و… منعقد نمایند. شرکت های پیمانکاری به ۱۱ گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از: ساختمان سازی ، راه و ترابری، صنعت و معدن ، تاسیس و تجهیزات ، کشاورزی ، آب ، مرمت آثار باستانی ، کاوش زمینی ، ارتباطات ، نفت و گاز و نیرو.این شرکت ها با توجه به کارکرد و نوع توانایی که دارند رتبه بندی می شوند و در هنگام انجام کار تمام مسئولیت آن را به عهده خواهند گرفت.البته لازم به ذکر است که در برخی از موارد از شرکت طرف قرارداد ناظرینی برای بهتر پیش رفتن کار ها برگزیده می شود.ثبت شرکت های پیمانکاری عموما به صورت های مسئولیت محدود و یا سهامی خاص صورت می گیرد.باید به این نکته توجه داشته باشید که برای ثبت شرکت پیمانکاری ، شرکت سهامی خاص دارای اعتبار بیشتری است اما با این حال باز هم می توانید برای ثبت شرکت پیمانکاری از شرکت های مسئولیت محدود نیز استفاده کنید.
  ثبت شرکت های هواپیمایی:

  برای تاسیس شرکت های هواپیمایی – جهانگردی حتما باید طبق مقررات نسبت به اخذ پروانه اقدامات لازم را به عمل بیاورید.به منظور ثبت شرکت هواپیمایی تاسیس شرکت سهامی خاص می تواند گزینه مناسبی باشد ، لازم به ذکر است که سرمایه شرکت هواپیمایی میبایست حداقل پانصد میلیون ریال باشد.معرفی حداقل ۱۰ نام که معرف خدمات آنها باشد و معرفی حداقل ۱۰ آرم و یا نشان که معرف زمینه فعالیت باشد الزامی است.
  ثبت شرکت های تبلیغاتی:

  مضاف بر سایر مواردی که در قسمت های فوق برای شما برشمردیم ثبت کریم خان تمامی امکانات لازم جهت ثبت شرکت تبلیغاتی را نیز برای شما فراهم می آورد.اما پیش از هر چیز لازم است نگاه اجمالی به ماهیت شرکت های تبلیغاتی داشته باشیم.جهت ثبت شرکت تبلیغاتی نیاز به دریافت مجوز از کانون تبلیغاتی هستیم که این امر با ثبت یکی از انواع شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد.جهت ثبت شرکت تبلیغاتی می بایست درخواستی مبنی بر ثبت شرکت تبلیغاتی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی محل سکونت خود به همراه امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول ارائه دهید.باید به این نکته توجه داشته باشید که تقاضانامه ثبت شرکت تبلیغاتی الزاما باید توسط صاحب امتیاز یا مدیر مسئول یا وکیل قانونی آنان تنظیم شود.
  ثبت شرکت در مناطق آزاد:

  ثبت شرکت در مناطق آزاد معمولا با موضوع فعالیت بازرگانی صورت می گیرد.افرادی که به ثبت شرکت در مناطق آزاد می پردازند به مدت ۱۵ سال از مالیات معاف بوده و در داد و ستد خود فارق از تشریفات گمرکی هستند.به دنبال ثبت شرکت در مناطق آزاد سرمایه گذاران زیادی از داخل و خارج جذب شده و فعالیت های بازرگانی سرعت خواهند گرفت.همچنین مالکین شرکت در مناطق آزاد به صورت ۱۰۰ درصد می توانند خارجی باشند.هر یک از شرکت های به ثبت رسیده در مناطق آزاد دارای یک اساسنامه مشخص هستند و شما میتوانید بر اساس موضوع شرکت ها ، تعداد شرکا و موسس شرکت ، میزان سرمایه ی اولیه ی راه اندازی شرکت و طریقه ی اداره و فعالیت های شرکت خود میبایست یکی از انواع آن را برگزینید که در این گونه موارد مشورت با کارشناسان مجرب ثبت شرکت کریم خان می تواند برای شما راه گشا باشد.
  ثبت شرکت جوینت ونچر ( Joint Venture ) :

  شرکت جوینت ونچر در واقع یک قرارداد مشارکتی و نوعی سرمایه گذاری خارجی است.جهت ثبت شرکت جوینت ونچر میبایست یکی از سهامداران یک شخص حقوقی غیر ایرانی باشد.اکثر اشخاص به منظور ثبت این نوع شرکت ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. ثبت شرکت جوینت ونچر را می توان تنها راه حل برای استفاده از اسم لاتین در نام شرکت دانست.
  ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی:

  در صورتی که یک شرکت در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد و صاحبان شرکت قصد افتتاح شعبه و یا نمایندگی در کشور را داشته باشند ، این اقدامات را می تواند به واسطه ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی انجام دهد.یکی از عمده ترین تفاوت های شعبه با نمایندگی این است که در زمان افتتاح یک شعبه از یک شرکت ، مدیر شعبه توسط مدیر اصلی شرکت انتخاب می شود و مدیر اصلی شرکت این اختیار را دارد تا در هر زمان که مایل بود شعبه را منحل سازد اما نمایندگی از طریق عقد قرارداد با یک طرف ایرانی تشکیل شده و انحلال آن تابع مفاد ارائه شده در قرارداد است.اما در ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی باید به دو نکته توجه داشته باشید ، نکته اول این است که پیش از ورود سرمایه گذاران خارجی و اتباع خارجی به فعالیت های اقتصادی در ایران الزاما باید کدی تحت عنوان کد فراگیر که مخصوص اتباع خارجی است را اخذ نمایند.بنابراین سرمایه گذاران و اتباع خارجی می توانند با مراجعه به سایت ثبت کریم خان این کد را دریافت نمایند.نکته دومی که باید به آن توجه داشته باشید این است که متقاضیان پس از به ثبت رساندن شرکت خود به سامانه کد اقتصادی مراجعه نموده و جهت دریافت کد اقتصادی خود اقدام نمایند.به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ کد اقتصادی جدید و قدیم به سایت مربوط به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید.
  قوانین و مواد موجود جهت ثبت شرکت

  ماده ۱-هر شرکتی که در ایران تاسیس شود و مقر آن در ایران باشد شرکت ایرانی به حساب می آید.

  ماده ۲-تمامی شرکتهای ایرانی ذکر شده در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت درباره ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت مطابقت داده و بر اساس قانون مزبور نسبت به ارسال تقاضای ثبت شرکت اقدام نمایند در غیر این صورت به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت شرکت باید در آنجا انجام گیرد ، میبایست جریمه نقدی پرداخت کنند که این جریمه نقدی توسط محکمه مدیران تعیین می گردد. و در صورتی که مدت ذکر شده جهت تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت شرکت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

  ماده ۳-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی ، صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در وطن خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برساند.

  ماده ۴-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران تحت شعبه یا نماینده به انجام امور تجارتی ، صنعتی یا مالی می پردازد باید در عرض چهار ماه از تاریخ ذکر شده نسبت تقاضای ثبت شرکت اقدام نماید . اگر این مدت برای تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

  ماده ۵-اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران به امور تجارتی ، صنعتی یا مالی مبادرت دارند و پیش از به پایان رسیدن موعد مقرر نسبت به تقاضای ثبت اقدام نکنند ، به خواست مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهند شد ، همچنین محکمه به ازای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به پرداخت پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن ، تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

  ماده ۶-در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت شرکت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق اجرا نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

  ماده ۷-تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن میبایست به صورت کتبی به اداره ثبت اسناد ابلاغ گردد و تا وقتی که این امر صورت نپذیرفته اقداماتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده جزء اقدامات شرکت به حساب می آید مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

  ماده ۸- شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی میبایست از نظام نامه هایی که توسط عدلیه تنظیم می شوند تبعیت نمایند. و تنها در صورتی تقاضای ثبت شرکت های فوق مورد قبول واقع می شود که شرکت های مذکور مقررات این نظام نامه را به درستی رعایت نمایند.

  ماده ۹-برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود:

      اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
      نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
      اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
      نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
      طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

  ماده ۱۰- حقوق ثبتی جهت ثبت شرکتها وموسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیل معین می گردد :

  الف) حق الثبت شرکت ها و موسسات تجارتی (موضوع ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۲۸/۸/۱۳۴۶ قانون تجارت ثبت شرکت ها ) به ترتیب ذیل تعیین می شود.

  ۱) تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازای هر ده هزار ریال صد و شصت ریال که در هر صورت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود .

  ۲) تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد هزار .

  ۳) تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال هر ده هزار ریال هفتاد ریال .

  ۴) تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل ریال .

  ۵) تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال .

  ۶) از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدا مقطوعا پانصد هزار ریال.

  ۷) از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدا مقطوعا هفتصد هزار ریال .

  ۸) حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر (به استثنای تغییر سرمایه)چهار هزار ریال است .

  ب) (اصلاحی ۳۰/۱۲/۱۳۶۲)- حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند ب ماده ۱۰ اصلاحی ۲۰/۸/۱۳۴۶ قانون ثبت شرکت ها ) که بدون سرمایه می باشد چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجارتی با سرمایه به ترتیب ذیل است.

      حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه مقطوعا پنج هزار ریال
      حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعا هفت هزار و پانصد ریال
      حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعا ده هزار ریال
      حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هرار ریال
      حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر بار تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ های فوق الذکر و حق الثبت هر بار تغییر در موارد دیگر .(به استثنای تغییر سرماه یک هزار ریال است)

  پ) شرکت های تعاونی روستایی و دیگر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات تصویب شده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشد.

  ت) حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجاری وغیر تجاری و تغییرات آن بر اساس تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده ۱۰ این قانون می باشد.

  ث) از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات ذکر شده در این قانون اخذ نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون باطل می گردد.

  ماده ۱۱- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که بر خلاف ماده ۳ قبل از ثبت شرکت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران به اقدامات تجارتی ، صنعتی یا مالی بپردازد ، مطابق ماده ۵ این قانون موظف به تادیه جریمه نقدی خواهند بود.در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شود کسانی که باید تقاضای ثبت شرکت نمایند اما در مهلت مقرر این اقدام را انجام ندهند بر اساس ماده ۲ این قانون می بایست جزای نقدی پرداخت نمایند.

  ماده ۱۲- مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.

  (مواد ذکر شده در قانون تجارت و قانون ثبت اسناد نسخ را می توانید در بخش های دیگر سایت ثبت شرکت کریم خان مشاهده نمایید)

  تمامی امور فوق تنها جزئی کوچک از فعالیت مؤسسه ثبت کریمخان می باشد و شما متقاضیان گرامی در صورتی که نیاز به ثبت شرکت و ثبت برند و هر گونه مشاوره ثبتی و حقوقی در کوتاه ترین زمان دارید می توانید از طریق شماره ۰۲۱۸۸۹۴۶۷۰۰ با کارشناسان مجموعه تماس گرفته و به صورت کاملا رایگان به پاسخ سوالات خود برسید.

  اولین اقدامی که هنگام پایه گذاری یک شرکت صورت می گیرد ثبت شرکت است ، موسسه ثبت شرکت کریم خان با بهره گیری از وکلای متعهد و کارشناسان مجرب تمامی امکانات مورد نیاز جهت ثبت انواع متفاوت شرکت ها را در اختیار شما قرار می دهد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

  ثبت برند چیست؟  ثبت برند یکی از اقداماتی است که میبایست در هنگام ثبت شرکت انجام بگیرد ،در ادامه این مطلب موسسه ثبت شرکت کریم خان به توضیح اجمالی در رابطه با مفهوم برند میپردازد،برند یا نام تجاری نامیست که سبب تمایز محصولات و خدمات و شرکتها از سایر خدمات و شرکت ها می شود. به طور کلی برند یا نام تجاری به دو صورت لاتین و غیر لاتین در دنیای کسب و کار استفاده می شود.استفاده از برند به معنای استفاده از انحصار یک امتیاز از یک کالا یا خدمات خاص است این امر طوری صورت می گیرد که حق سوء استفاده یا کپی و یا حتی اعمال تحریم از آن سلب می شود.برند ها به صورت نوشته تجاری یا لوگو تایپ یا نوشته تجاری و لوگو جداگانه مورد استفاده قرار می گیرند.  ثبت برند توسط ثبت کریم خان  امروزه همگام با پیشرفت تکنولوژی روزانه افراد زیادی قصد ارائه محصولی جدید یا خدماتی ویژه دارند.این افراد تصمیم به جذب مخاطبان و مشتریان خود را از راه هایی همانند رسانه های ارتباط جمعی،تبلیغات محیطی و … دارند و پر واضح است که شرط لازمه برای ماندگاری در ذهن مخاطبین و مشتریان داشتن یک نام و یا علامت تجاری خاص و منحصر به فرد است.این نام تجاری و یا علامت تجاری به نوعی معرف اصلی افراد و شرکت های سازنده می باشد.ثبت برند به منظور ایجاد تفاوت میان افراد،محصولات و خدماتشان از یکدیگر به کار می رود و همین امر سبب می شود که رقبا با ارائه خدمات مشابه نمی توانند از زحمات صاحب برند سوءاستفاده کنند و در صورتی که افرادی این عمل را انجام دهند فردی که قبلا به ثبت برند مورد نظر پرداخته است این اجازه را دارد که با استناد بر گواهی ثبت برند به شکایت از شخص مورد نظر بپردازد.  هر شرکت یا شخصی می تواند علاوه بر به ثبت رساندن نام تجاری خود جهت شناساندن بهتر خدمات و محصولاتش به ثبت برند خود بپردازد تا با هک شدن آن بر روی محصولات و هر مکان دیگری خود را بیشتر در ذهن مخاطبان و مشتریان جای دهند.به منظور تعیین نام تجاری باید توجه داشت نام انتخاب شده توسط صاحب برند می تواند تمام و یا چند حرف از آن برگرفته از نام خاص محلی باشد و در نهایت زمانی که نام تجاری مورد نظر خود را انتخاب کرد می تواند آن را از طریق کارشناسان ثبت شرکت کریم خان به ثبت برساند و از طریق آن در بازار کسب و کار شناسایی شود.  در ادامه ثبت شرکت کریم خان، برند را از ۷ دیدگاه مورد بررسی قرار می دهد.  یک برند را می توان از هفت دیدگاه مورد توجه قرار داد :      اقتصادی      هویتی     دید مصرف کننده     شخصیت شناسی     دید مدیریت رابطه     اجتماعی     فرهنگی  فرق برند و علامت تجاری چیست؟  نشان یا علامت تجاری (Trade Mark)،علامتی با رنگ،شکل،حرف،شعار،آهنگ و تصاویر خاص می باشد.این نکته را همواره باید در نظر داشته باشید که نام تجاری یا برند همواره میبایست با علامت تجاری همان محصول همخوانی داشته باشد شخصی که به ثبت برند می پردازد ، این اطمینان را دارد که شخص دیگری نمی تواند از آن نام و نشان استفاده نماید.نشان تجاری تصویری است که یک شرکت یا سازمان از خود یا محصولش، آن چنان که هست ارائه می دهد، اما برند بعنوان هویت تجاری محصول قلمداد می شود.از جمله عواملی که در شناخت کامل یک برند موثر هستند می توان به بسته بندی، نوع ارائه ی محصول، مخاطبان محصول، کیفیت آن، تبلیغات، تجربه ها و… اشاره نمود. دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن  ثبت برند یکی از مسائلی است که برای صاحبان مشاغل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دلیل این اهمیت این است که پس از ثبت برند طبق قانون ثبت علامت تجاری،شخص و یا شرکتی که اقدام به ثبت برند مذبور نموده است مجاز است که به صورت انحصاری از این برند استفاده کند،بدین معنا که از ارائه کالا یا خدمات یکسان و یا شبیه به کالا و خدمات مذبور جلوگیری بعمل آید زیرا این امر ممکن است سبب گمراهی مشتریان گردد و همچنین باعث سوء استفاده از برند ذکر شده گردد.  یکی از عواقب عدم ثبت برند این است که اگر صاحبان برند نسبت به ثبت برند خود اقدام نکنند ممکن است شرکت های رقیب از این برند برای کالای مشابه استفاده کنند و این امر منجر به اتلاف سرمایه گذاری در بازاریابی یک محصول گردد در حقیقت بدنبال این امر ممکن است مشتریان گمراه شوند و به شهرت و وجهه صاحب برند آسیبی وارد گردد.نکته ای که در این بحث حائز اهمیت است این است که واگذار کردن برند به شخص ثالث به سهولت قابل انجام است و این امر میتواند سبب افزایش منبع درآمد شخص و یا شرکت گردد و یا موجب انعقاد موافقت نامه اعطای نمایندگی فروش شود.یکی از مزایای ثبت برند را می توان استفاده از برند مشهور جهت اخذ منابع مالی و یا وام موسسات مالی دانست بخصوص این که علامت تجاری مذکور در میان مردم از شهرت خوبی نیز برخوردار باشد. انواع برند چیست؟  برندها بر حسب چیزی که معرفی می کنند،انواع مختلفی دارند. بعضی از انواع برند را با هم مرور می کنیم:      برند محصول: برند کردن یک محصول یا خدمت خاص.     برند شخصی: مانند یک ورزشکار     برند شرکتی: یک شرکت که چندین محصول یا خدمات مختلف دارد.     برند جغرافیایی: مانند یک شهر خاص     برند عمومی: مانند مراسم های حکومتی     برند فرهنگی: مانند یک مراسم فرهنگی     برند مذهبی: مانند یک مسجد یا کلیسا  اقدامات لازم جهت ثبت برند  برای ثبت برند خود می توانید مستقیما به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید.اما این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است انجام این کار برای شما اندکی وقت گیر باشد.لازم به ذکر است که در صورتی که جهت ثبت برند از مشاورین مربوطه کمک نگیرید ممکن است لازم باشد که چندین بار برند خود را تغییر دهید که این امر ممکن است برای شما زمان گیر و هزینه بر باشد ، بنابراین بهتر است جهت ثبت برند با مشاورین موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس گرفته و سوالات خود را با آن ها در میان بگذارید. قانون درباره‌ ثبت برند چه می‌گوید؟  ماده های ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون تجارت ایران، مربوط به ثبت برند و نام تجاری هستند. این فصل قانون ، «اسم تجارتی» نام دارد و در آن به کلیات ثبت یک اسم برای یک فعالیت تجاری پرداخته شده است.  علاوه بر این، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون، درباره ی ثبت علامت تجاری با جزئیات کامل صحبت شده است. ویژگی های یک برند ایده آل  موسسه ثبت شرکت کریم خان جهت ثبت یک برند مناسب به ۷ نکته اشاره نموده است :      ایجاد تفاوت و تمایز با ثبت برند مناسب : در ثبت برند باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما میبایست با برند ثبت شده توسط رقبای شما، متفاوت باشد.     درگیری با احساس و عواطف مخاطب با ثبت برند مناسب : شما می توانید پیش از ثبت برند به این نکته توجه داشته باشید که احساسات مشتری را به وسیله برند خود تحت تاثیر قرار دهید.     ایجاد کاریزمای برند هنگام ثبت برند : سعی کنید به ارزش هایی که مخاطبانتان به آن ها پایبندند توجه کنید.     ایجاد فرهنگ برند با ثبت برند : به تمامی کارمندانتان یاد دهید که ارزش برندتان را بدانند و از آن استفاده کنند.     ایجاد سیستم مدیریت برند در هنگام ثبت برند : برند شما باید همه ی نیازمندی های حوزه ی مورد نظر را پشتیبانی نماید.     ثبت برند با توجه به تغییرات : همگام با زمانه به ثبت برند بپردازید و به علاقمندی های جدید مخاطبان خود احترام بگذارید.     ایجاد و ثبت برند به عنوان سرمایه گذاری: همواره این را به یاد داشته باشید که ثبت برند، هزینه نیست بلکه می تواند برای صاحب برند به منزله یک سرمایه ارزشمند به حساب بیاید.  مراحل ثبت برند چیست؟  پیش از انجام ثبت برند ، می بایست اظهارنامه ثبت نام و علامت تجاری به اداره ثبت علائم تجاری تحویل داده شود که این کار در سریع ترین زمان توسط کارشناسان ثبت شرکت کریم خان صورت می پذیرد.سپس کارشناسان اداره ثبت علامت تجاری اقدام به بررسی نام و برند نموده و پس از سپری شدن مدتی اقدام به رد یا تایید برند می کنند.در صورتی که برند و نام تجاری مورد تایید قرار گرفت کارشناسان ثبت شرکت کریم خان اقدام به تکمیل مدارک نموده و چنانچه نام تجاری و برند مورد تایید اداره ثبت برند قرار نگرفت با توجه به نظراتی که کارشناسان ارائه داده اند میبایست نقص موجود در برند را رفع نمایند.پس از گذراندن مراحل فوق به منظور ثبت برند باید یک آگهی تقاضا ترتیب دهند.در این مرحله در صورتی که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی شکایتی مبنی بر تکراری بودن نام یا علامت و یا کپی برداری و سوءاستفاده از نام نداشته باشد پس از گذشت زمان قانونی ثبت برند صورت می پذیرد.برای ثبت برند در ایران ، پس از استعلام های اولیه توسط مشاوران ثبت کریم خان ، می بایست اظهارنامه شما در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت شود ، پس از گذشت ۴۵ الی ۹۰ روز پس از ثبت اظهارنامه کارشناسان اداره نظر نهایی را در مورد علامت مورد نظر اعلام نموده و در صورت مورد تایید قرار گرفتن نام ، آگهی تقاضا جهت ثبت علامت در ایران صادر می شود.از زمان چاپ آگهی تقاضا در روزنامه رسمی کشور ، به مدت ۳۰ روز مهلت به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود تا در صورت داشتن اعتراض به ثبت این برند ، اعتراض خود را با ذکر مستندات به اداره مالکیت صنعتی ارائه کنند.درصورت گذشت ۳۰ روز از زمان چاپ آگهی تقاضا و عدم اعتراض نسبت به ثبت برند در ایران ، آگهی دوم (آگهی رسمی ثبت علامت) در روزنامه رسمی کشور چاپ می شود و در پایان تصدیق ۱۰ ساله برند صادر گردید و به مالک ارائه می گردد.این نکته شایان توجه است که مشاورین و کارشناسان ثبت شرکت کریم خان جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان به صورت تخصصی برند شما را استعلام می نمایند.در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیحی اجمالی در رابطه با استعلام برند بپردازیم. آیا پس از ثبت برند می توانیم شروع به فعالیت نماییم؟  مدیران پیش از هر چیزی در هنگام تاسیس یک مجموعه باید به ثبت برند بپردازند تا بدین ترتیب از سو استفاده غیر جلوگیری به عمل آید.اما لازم است بدانید برای شروع فعالیت تجاری ، تنها ثبت برند کافی نیست. مدیران و صاحبان مشاغل می بایست متناسب با نیاز خود اقدام به ثبت شرکت نمایند و پس از آن فعالیت تجاری خود را شروع کنند.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان شما را در اموری از قبیل ثبت برند و ثبت شرکت یاری می نماید. اقدامات لازم جهت تقویت برند       گسترش: از گسترش زود هنگام کار خود جدا خودداری نمایید زیرا افزایش ناگهانی مخاطبان، سبب پراکندگی و گم شدن برند شما در میان انبوه فعالیت خواهد شد.     اختصار: در فعالیت مربوط به برند خود، متمرکز شوید. به هر میزان که تمرکز شما بر مورد یا موارد خاصی باشد، برند شما قوی تر می شود.     معروفیت: تا جایی که می توانید باید برند و کار خود را معروف کنید.یکی از روش های کارآمد در کسب شهرت ، این است که در کار خود «اولین» باشید.به عبارت دیگر اولین کسی باشید که این محصول را ارائه می کند ، و یا اولین کسی باشید که این محصول را به این شکل خاص معرفی می کند.     تبلیغات: تبلیغات برای برند یکی از زیربنایی ترین اقدامات جهت تقویت برند می باشد و این تبلیغات باید به گونه ای باشد که برند مذکور به نام شما شناخته شود.  استعلام برند ثبت شده  یکی از مهم ترین مراحل ثبت برند ، استعلام برند می باشد که توسط کارشناسان ثبت شرکت کریمخان از اداره ثبت علائم تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که نام تجاری و یا برند شما مشابه با برند دیگری باشد موسسه ثبت کریم خان به شما کمک خواهد کرد تا بهترین برند و شبیه ترین برند به نام اولیه را به ثبت برسانید و اگر نام تجاری شما عنوان مشابهی نداشته باشد در کمترین مدت زمان نسبت به ثبت برند اقدامات لازم را به عمل می آورد. مدارک لازم جهت ثبت برند  مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقیقی:      کپی شناسنامه     کارت ملی     کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)     کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)  مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقوقی:      کپی شناسنامه     کپی کارت ملی     کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)     کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)     کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)     جهت اطلاع از سایر مدارک و شرایط لازم با کارشناسان ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.  موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در خصوص مدارک لازم جهت ثبت برند به ۴ نکته اشاره می نماید:  نکته ۱ :مجوز جهت ثبت علامت تجاری در ایران می تواند پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس و یا جواز کسب و … باشد.  نکته۲: اگر نام برند لاتین باشد و یا در لغت نامه دهخدا معنایی نداشته باشد ، جهت به ثبت رساندن آن نیاز به کارت بازرگانی می باشد.  نکته ۳:جهت ثبت برند در ایران در زمینه تبلیغات نیاز به مجوز از وزارت ارشاد می باشد.  نکته۴: جهت علامت در زمینه دارویی نیازمند دریافت مجوز از وزارت بهداشت می باشد. هزینه ثبت برند  برای اعلام هزینه نهایی ثبت یک نام و علامت تجاری ابتدا می بایست کارشناسان و متخصصان ثبت برند کریم خان نام و علامت شما را بررسی نموده و نسبت به استعلام برند اقدامات لازم را انجام دهند ، اما شما می توانید با مشاورین ثبت کریم خان تماس گرفته و به کسب اطلاعات از هزینه ثبت برند بپردازید. ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین  بعنوان چند نمونه از مشهورترین برندها می توان به Apple ، Samsung و BMW اشاره نمود. برندهای غیر لاتین یا فارسی برندهایی هستند که به صورت فارسی در اداره مالکیت صنعتی و معنوی طی مراحلی که جزئیات آن در سایت ثبت شرکت کریم خان موجود است به ثبت می رسند.جهت ثبت برندهای فارسی میبایست مجوزی مبنی بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه شود.در ضمن لازم به ذکر است که نام تجاری مورد نظر باید الزاما دارای ریشه فارسی در فرهنگ لغات فارسی باشد. برندهای لاتین برندها یا نام هایی هستند که در آنها حروف لاتین به کار می رود و ملاک ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی و معنوی اخذ مجوز فعالیت مرتبط به انضمام کارت بازرگانی مرتبط می باشد.لازم به ذکر است که ثبت برند های معروف که به اسامی مشهوره شهرت یافته اند خلاف قوانین بین المللی می باشد و غیر قابل ثبت نیز هستند. طریقه انتخاب درست برند  انتخاب نام و برند یکی از اصول اساسی در شروع یک کسب وکار جدید است.با ثبت برند درواقع قدمی جهت شناسایی محصولا و خدمات به مشتری برداشته اید.همچنین می توان از انتخاب نام تجاری بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی در شروع کار جدید یاد کرد که باید در برگزیدن آن دقت لازم را به عمل بیاورید.نام تجاری که انتخاب می کنید باید ساده باشد تا بدین ترتیب برند شما به سهولت تلفظ شده و به خاطر سپرده شود.یکی از مهم ترین نکاتی که باید در انتخاب نام تجاری مورد توجه قرار داد این است که طریقه تلفظ برند باید با شکل نگارشی آن یکی باشد تا مشکلی در سرچ اینترنت کاربران به وجود نیاید در حقیقت یکی دیگر از ویژگی های لازم و اساسی در ثبت برند ، اینترنت پذیر بودن آن است.توجه به این نکته ضروری است که در دنیای امروز کار و تجارت زمانی شکوفا می شود که وارد اینترنت و فضای مجازی شده باشد، یافتن نامی که برای وب آشنا باشد را می توان لازمه این کار دانست.یکی از نکات دیگری که در مورد نام تجاری در وب می توان به آن اشاره داشت تبلیغات است. همانگونه که مطلع هستید یکی از قوی ترین ابزارهای بازاریابی، دنیای مجازی بر بستر وب و شبکه های اجتماعی گوشی های همراه است که کمک قابل توجهی به رونق کسب و کار می نماید. چگونه نام تجاری مناسب ، باعث دیده شدن برند ما می شود؟  یکی از مناسب ترین راهکارها برای متفاوت بودن در بین رقبا و کانون توجه قرار گرفتن در بازار کنونی ، برگزیدن نامی ویژه و متفاوت از رقبای هم صنف می باشد.این راهکار می تواند علاوه بر تحریک حس کنجکاوی سبب شود تا مشتری نام این برند را راحت تر به خاطر بسپارد و زمانی که مشتری قصد خرید محصولی را دارد ، نامی آشنا که در ذهن دارد را انتخاب خواهد کرد.از آنجایی که تمامی تلاش ها در جهت انتخاب بهترین برند ، صرفا برای خوانایی و به خاطر سپردن توسط مشتری می باشد ، گفتنی است که برند و لوگو با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند. یکی از مهم ترین نکاتی که میبایست در ثبت برند مورد توجه قرار دهیم همخوانی برند با لوگو می باشد به صورتی که این دو کاملا با یکدیگر مرتبط باشند.لوگو در واقع تصویری است که با شنیدن نام تجاری شما در خاطر مشتری مرور می گردد ، پس باید نتیجه گرفت که لوگو های تصویری مرتبط با برند بسیار موثر واقع می شوند.البته ناگفته نماند که برند و لوگو باید با ذات کسب و کار شما ارتباط برقرار کنند و باید قدرت شما را در کار منعکس نمایند تا امکان رقابت با رقبا را داشته باشید. ثبت برند به صورت بین المللی  یکی از نکات حائز اهمیت پس از ثبت برند در داخل ایران ، ثبت برند در جامعه بین المللی یا جامعه جهانی می باشد ، ثبت برند به صورت بین المللی به صورت ثبت در معاهدات بین المللی می باشد. معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی  معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی شامل پروتکل مادرید ، معاهده لیسبون و کنوانسیون مادرید می باشد.در معاهده مادرید حدود ۸۶ کشور که شامل کشور ایران و عدم حضور کشور عراق می باشد حضور دارند.یکی از نکات مهم در خصوص ثبت بین المللی این است که اصولا تحریم ها برند یا نام تجاری را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.حتی شهر ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.در صورتی که نام شهر در این معاهدات به ثبت رسیده باشد می تواند تحریم ها را دور بزند.تا به امروز تبریز اولین شهری است که برای ثبت برند اقدام نموده است.جهت ثبت برند به صورت بین المللی ابتدا باید برند در نقطه مبدا ثبت شود سپس به معاهده مادرید ( ثبت جهانی) ارجاع گردد. مزایای ثبت برند      عدم سوء استفاده از نام تجاری     عدم کپی برداری و شبیه سازی بر طبق برند     عدم تاثیر تحریم ها در صورت ثبت در معاهدات بین المللی (مانند معاهده مادرید)  ثبت برند می تواند به بهره وری و حاشیه امنیتی شرکت ها و ارگان ها و کارخانجات کمک شایان توجهی نماید.لازم به ذکر است که ادارات استاندارد و اداره بهداشت ، غذا ، دارو و ادارات محیط زیست برای اعطای مجوز یا پروانه از شما تقاضای برند می نمایند.داشتن یک برند و یا ثبت برند (انتخاب اسم برند) در نتیجه برند سازی می تواند در موثر بودن هدف شرکت ها و ارگان ها و محصولات در جهت ورود به بازار رقابت کمک کند و در نتیجه می تواند باعث ورود محصولات و دیگر خدمات توسط همان برند بدون پرداخت هزینه اضافی جهت ثبت برندی جدید و حضور در عرصه رقابت بدون هزینه برند سازی گردد.در ادامه ثبت شرکت کریم خان ۹ نکته مهم جهت انتخاب برند یا نام تجاری را در اختیار شما قرار می دهد. ۹ نکته برای انتخاب برند یا نام تجاری (انتخاب نام تجاری)  ۱) اسامی مشهوره و معروف ثبت نمی شوند.  ۲) شباهت نزدیک به ۵۰% با نام تجاری دیگر اخطار رد اظهارنامه و برگشت برند می باشد.  ۳) در طبقات مصرفی و خاص نظیر طبقات مواد غذایی ، آشامیدنی ، سلولزی لوازم خانگی و ایمنی ، آرایش و بهداشتی انتخاب و ثبت برند بسیار مشکل و دارای محدودیت انتخاب نام به دلیل تشابه می باشد.  ۴) استفاده از نام های مختلط و نام های چند سیلابه به شرط نبودن عین شباهت یکی از سیلاب ها ثبت علامت در طبقات خاص (شلوغ) را راحت تر خواهد کرد.  ۵) برای انتخاب لوگو یا انتخاب لوگوتایپ از طرح های ساده و قابل فهم و در عین حال قابل فهم استفاده شود.  ۶) استفاده از نام مناطق جغرافیایی در کنار نام تجاری غیر قابل ثبت می باشد. (ثبت نقطه جغرافیایی)  ۷) ثبت علامت تجاری به صورت حقیقی و حقوقی و فارسی و لاتین صورت می پذیرد  ۸) اسامی غیر اسلامی و غیر معقول شامل اخطار شئونات اسلامی خواهند شد.  ۹) برخی از برند ها حتی پس از ثبت قابلیت ابطال و بازگشت دارند که دارای شرایط متفاوتی می باشند که یکی از آنها ثبت برندی شبیه یا نزدیک به برندی مشهور می باشد. که توسط صاحبان آن برند قابل شناسایی و برگشت می باشد.  لازم به ذکر است که جهت ثبت علامت تجاری و داشتن اطلاعات درست و حتی گرفتن مشاوره کامل می توانید از مشاوره رایگان مشاوران ثبت برند کریم خان بهره ببرید. مدت اعتبار قانونی برند به ثبت رسیده  پس از ارائه اظهارنامه ثبت ، صاحبان برند مهلت دارند تا پس از ۱۰ سال به تمدید برند خود بپردازند که در این مورد لازم به ذکر است که مدت زمان مذکور که تمدید این برند مستلزم پرداخت مبلغی معین می باشد.همچنین باید به این نکته توجه کنید که پس از پایان دوره یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه برای پرداخت هزینه تمدید و واریز جریمه تاخیر به صاحبان برند داده می شود. اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری  بر اساس ماده ۳۷ قانون هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌،اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید.در این صورت :      اداره مالكیت صنعتی کپی اعتراض‌ نامه را به متقاضی ارائه نموده و طی یک مهلت ۲۰ روزه این فرصت را به متقاضی بدهد تا نظر خود را اعلام نماید.همچنین متقاضی می تواند یادداشتی به انضمام استدلال به اداره ذکر شده بفرستد در غیر این صورت اظهانامه وی رد خواهد شد.     در صورتی که متقاضی یادداشت متقابلی ارسال نماید، اداره مالكیت صنعتی کپی آن را به معترض ارائه می دهد و با توجه به نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم به ثبت یا رد علامت می گیرد.  براساس ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت معترض باشد باید طی مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت ارائه دهد.پس از به ثبت رسیدن اعتراض نامه،نسخه دوم این اعتراض نامه با تاریخ و شماره وصول به شخص معترض بازگردانده می شود.اعتراض نامه میبایست به انضمام دلایل و مدارک استنادی و همچنین رسید واریز هزینه رسیدگی به اعتراض ارائه گردد.در صورتی که بعد از بررسی نمودن اعتراض نامه و مدارک آن نیاز به تکمیل مدارک باشد مرجع ثبت طی مهلتی ۳۰ روزه برای رفع نواقص را مطالبه می نماید.در غیر این صورت،اعتراض‌نامه لغو می گردد. تبصره – مهلت‌ رفع نقص برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ۶۰ روز می‌باشد.  زمانی که شخص به حق مالکیت خود نسبت به علامت تجاری اعتراض می کند در صورتی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت و آگهی ارائه شده باشد ، اگر برند مذکور پیش از این به نام او ثبت نشده باشد شخص معترض می بایست براساس قانون و آیین نامه تقاضای ثبت را به عمل بیاورد و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و کلیه مخارج مربوطه را پرداخت نماید.براساس ماده ۱۲۴ این آیین نامه مرجع ثبت میبایست ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت اعتراض،نسخه ای از اعتراض نامه را به همراه کپی مدارک دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی می بایست ۲۰ روز پس از تاریخ اعتراض نامه،اعتراض را به مرجع ثبت ارائه دهد.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.  هرگاه متقاضی به صورت کتبی به اعتراض شخص معترض اعتراف کند برند مورد نظر او به ثبت نخواهد رسید و تمامی مراتب به صورت کتبی به شخص معترض ابلاغ می گردد تا در صورت عدم ثبت برند وی طبق اظهارنامه ای که با اعتراض ارائه نموده است برند مذکور را ثبت نماید.چنانچه متقاضی برند به اعتراض صاحب اصلی برند اعتراف نکرد مرجع ثبت طی ۱۰ روز اقدام به اعلام مراتب به شخص معترض نماید.همین روند در زمان های دیگری نیز باید رعایت شود كه اعتراض صاحب برند برای حقوق و مسائلی غیر از مالکیت است و اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت ارائه شده اما به ثبت نرسید است ، مگر اینكه علامت مذبور به صورت قانونی قابل ثبت نشده باشد.  در این مورد نیاز نیست اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت ارائه گردد.تصمیم كمیسیون براساس ماده ۱۷۲ آیین‌نامه مذکور قابل اعتراض در دادگاه صالح تعیین شده در ماده ۵۹ قانون است.  تبصره ۱– چنانچه كه اظهارنامه ارائه شده به هر دلیلی منجر به ثبت برند نشود وجوه پرداخت شده از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.  تبصره ۲- چنانچه اعتراض در کمیسیون رد شد هزینه رسیدگی به اعتراض،قابل استرداد نخواهد بود.  تبصره ۳- چنانچه معترض در ایران اقامت نداشته باشد،‌مهلت‌های ذکر شده در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد. قدم نهایی در ثبت برند  پس از به سرانجام رساندن ثبت برند ، یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که برای حفظ حق قانونی برند به ثبت رسیده خود تلاش کنید و از هر گونه استفاده غیر قانونی از برندتان جلوگیری بعمل بیاورید.در صورتی که کسی قصد داشته باشد از برند ثبت شده توسط شما استفاده نماید میبایست مبلغ قابل توجهی بپردازد تا بتواند از نام و نشانی که شما در جهت موفقیتش برنامه ریزی کردید و مبالغی را هزینه کردید ، استفاده کند.بنابراین اطلاع از قوانین صحیح استفاده و نگهداری برند و مسائل آن نیز بخش مهم پس از ثبت برند است که نیازمند همراهی یک کارشناس و وکیل زبده در امور ثبت نام و علامت تجاری می باشد.تیم تخصصی ثبت برند موسسه ثبت شرکت کریم خان در کلیه مراحل ثبت برند در کنار شما بوده و کلیه امور مربوطه را با کمترین هزینه و زمان به انجام خواهند رسانید.  هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند برند مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید ، ثبت شرکت کریمخان تمامی امکانات لازم جهت ثبت برند را در کمترین زمان برای شما مهیا می سازد.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :10
  • ...  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic